သီခ်င္းဆိုလို ့ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ သီလရွင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းေနတဲ့ မေနာ ရဲ့ ပံုရိပ္မ်ား…

သီခ်င္းဆိုလို ့ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ သီလရွင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းေနတဲ့ မေနာ ရဲ့ ပံုရိပ္မ်ား…

Written by admin