ကမၻာေပၚမွာအလွဆံုးေသာ သစ္ပင္(၁၅) ပင္…

ကမၻာေပၚမွာအလွဆံုးေသာ သစ္ပင္(၁၅) ပင္…

ထူးျခားျပီး ကမၻာေပၚမွာအလွဆံုးေသာသစ္ပင္တစ္ခ်ဳိ ႔ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ကေနဒါက ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၅႐ွိျပီျဖစ္တဲ့ Rhododendron သစ္ပင္

(၂) မႈိပံုစံသစ္ပင္

(၃) Mimosa သစ္ပင္

(၄) ဖိလစ္ပုိင္က Ficus သစ္ပင္

(၅) ေရေအာက္က သရက္ပင္ငယ္ေလး

(၆) Madagascar ရဲ ႔ baobab သစ္ပင္မ်ား

(၇) Caddo ေရကန္က Cypress သစ္ပင္မ်ား

(၈) ဂ်ပန္၊ Wisteria သစ္ပင္

(၉) Socotra Island က Bottle သစ္ပင္

(၁၀) Hawaii ၊ Rainbow Eucalyptus သစ္ပင္

(၁၁) Socotra Island ၊ dragon သစ္ပင္

(၁၂) ကမၻာေပၚမွာသက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုး သစ္ပင္ Bristlecone pine

(၁၃) Namibia ၊ Quiver သစ္ပင္

(၁၄) ဂ်ပန္ ေမပယ္ပင္

(၁၅) Frankenstein သစ္ပင္

ကမၻာေပၚမွာအလွဆံုးေသာ သစ္ပင္(၁၅) ပင္

Written by admin