ဘဂၤလီစကားႏွင့္ ျမန္မာစကား ဆိုတဲ႔စာအုပ္

တစ္ခုမဟုတ္ေကတစ္ခုခန္႔သိရေအာင္
ကၽြန္ေတာ္ရဟိ့ထားေရ
“ဘဂၤလီစကား”နန္႔ျမန္မာစကားဆိုေရစာအုပ္ကို
တင္ပီးလိုက္ပါေရ။
စာမ်က္ႏွာ၃၁တစ္မ်က္ႏွာပါပါေရ။
Shareပီးျခင္းနန္႔ဗဟုသုတတစ္ခုခုရပါဇီလို႔ရည္ရြယ္လွ်က္….

Oo Zaw Chay

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

✍✍✍✍

Written by admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *