ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္လာပုံ သမုိင္းအက်ဥ္း( လူတိုင္းသိထားသင့္တယ္ေနာ္)…

ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္လာပုံ သမုိင္းအက်ဥ္း( လူတိုင္းသိထားသင့္တယ္ေနာ္)…

ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္လာပုံ သမုိင္းအက်ဥ္း( လူတိုင္းသိထားသင့္တယ္ေနာ္)

(မိမိတို႕၏အသက္နွင္ ့မမီခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ကား သမိုင္းစာမ်က္နာထက္၌သာေတြ႕ရ၏.. ထို႕ေၾကာင့္ သမိုင္းသည္ စိတ္ဝင္စားစရာအလြန္ေကာင္း၏) လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး ေရာစပ္မိရာမွအခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းလာေသာအခါဝယ္အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုအမည္သစ္မ်ားျဖင့္ လူမ်ဳိးအသစ္မ်ားအျဖစ္သီးျခားရပ္တည္လာၾကသည္။ထုိအထဲတြင္ ယေန႔ဗမာဟု ျဖစ္တည္ေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္လည္းမ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္း ေဒြးေရာယွက္တင္ရာမွတစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္မ်ဳိးႏြယ္စုခ်င္း မည္မ်ွပင္ ေဒြးေရာယွက္တင္ ရွိေစကာမူ ေအာက္ပါ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမရွိပါက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

လူမ်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ရန္

၁။ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား

၂။ကုိယ္ပုိင္စာေပ

၃။ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔ သီးျခားရွိေနရမည္။

ထုိခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔လ်ွင္ထုိလူမ်ဳိးစုသည္ သီးျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ရပ္တည္ရန္ မည္သုိ႔မ်ွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

အားၾကီးျပီးအင္အားမ်ားေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားမည္မ်ွပင္ ထိန္းသိမ္းထားေစကာမူ မိမိအမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ မေစာင့္ထိန္းဘဲ ေတြ႔သမ်ွ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး အိမ္ေထာင္သားေမြးေနပါက ထုိလူမ်ဳိးသည္ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္မွာေဗဒင္ၾကည့္စရာမလုိေပ။သုိ႔အတြက္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ထာဝရ ရပ္တည္ရွင္သန္ေစလုိလ်ွင္ ထုိအခ်က္ သုံးခ်က္ကုိမျဖစ္မေနတည္ရွိထိန္းသိမ္းရမည့္အျပင္ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးအႏြယ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း(လူမ်ဳိးျခားကုိ မယူျခင္း)ကုိ အထူးဂရုျပဳ၍ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။

ဗမာလူမ်ဳိးစုသမုိင္းဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္ပုံသမုိင္းကုိ မည္သူမ်ွ တိတိပပ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးေပ။ ေဒါက္တာသန္းထြန္းမွအစျပဳ၍ ယေန႔ေခတ္ေပၚအေပါစားသမုိင္းဆရာ ဘုန္းတင့္ေက်ာ္အဆုံးထိဗမာလူမ်ဳိး၏ ျဖစ္တည္ပုံဇစ္ျမစ္ကုိ လုံးဝလုံးဝမေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး။ ထုိသမုိင္းဆရာကတစ္မ်ဳိးသည္သမုိင္းဆရာကတစ္ဖုံျဖင့္ မအူမလည္အျဖစ္ျဖင့္ ဝိဝါဒကြဲျပားေနၾကသည္မွာ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား ေျခာက္ေယာက္ပုံျပင္ကဲ႔သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။

ဗမာသမုိင္းဆရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစ တိဗက္ကုန္းျမင့္(တရုတ္)ကဟူ၍ပင္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစတေကာင္းက၊တစ္ခ်ဳိ႕ကဗမာအစေက်ာက္ဆည္က၊တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစ အိႏၵိယက၊တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစပ်ဴက စသည္ျဖင့္ ဗမာရာဇဝင္ေျပာလ်ွင္ တုတ္ထမ္းေျပာရမည္ဆုိသကဲ႔သုိ႔ တစ္ရြာတစ္မ်ဳိး တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာျဖင့္အေျဖရွာမရေတာ့သည့္ပုစၧာတစ္ပုဒ္ပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။မည္သုိ႔ပင္ဝိဝါဒကြဲျပားေနေစကာမူအမွန္ကန္ဆုံးနဲ႔အတိက်ဆုံးေသာအေျဖမွာယေန႔ဗမာဟုေခၚတြင္ေနေသာလူမ်ဳိးစုသည္ပင္မလူမ်ဳိးစုသုံးစုေပါင္းစပ္ျပီးမွသာလ်ွင္ျဖစ္တည္လာေသာ လူမ်ဳိးသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ေဒသတြင္ အေစာဆုံးေနထုိင္ခဲ႔ေသာျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိး

အသားအေရာင္မွာ မီးေသြးခဲအလား မည္းမည္းပုတ္ပုတ္၊အရပ္ျမင့္ျမင့္၊ကုိယ္ခႏၶာ သန္မာထြားက်ဳိင္းေသာ ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးႏြယ္စုသည္ ျမန္မာျပည္ေဒသတြင္ အေစာဆုံးေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိလူမ်ဳိးမ်ားကုိမြန္သမုိင္းနဲ႔ရကၡဳိင္သမုိင္းမ်ားတြင္ ဘီလူး ဟု တင္စားေခၚေဝၚထားၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ားကုိစားျပီး ဘီလူးကဲ႔သုိ႔ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ လူထြားၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဘီလူးဟုေခၚသည္ဟုသိရသည္။ ထုိဘီလူး ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ငရကၡဳိက္ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ထုိ ဘီလူးေခၚ ငရကၡဳိက္ ေခၚ ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကပၸလီဟု လည္း ေခၚၾကျပန္သည္။ထုိကပၸလီမ်ားသည္ အာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာျပည္ေဒသ မဝင္လာခင္ကတည္းမွပင္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။

အာရီယန္လူမ်ဳိး

အာရီယန္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ ဒုတိယအေစာဆုံး ဝင္ေရာက္ခဲ႔သူမ်ားျဖစ္ျပီးနဂုိရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ ဘီဘူးေခၚ ျဒာဗီဒီယန္အသားမည္းမ်ားကုိ တုိက္ထုတ္ကာ ျမဳိ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားထူေထာင္ခဲ႔ၾကသည္ဟု မြန္သမုိင္းရခုိင္သမုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားေနေသာ ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ျပီးယဥ္ေက်းမႈ၊စာေပအတင့္အတန္း အထူးျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ အိႏၵိယ မဇၨ်ိမေဒသ မာဂဓတုိင္းျပည္မွဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္မတုိင္းရင္းသားထဲမွ မြန္နဲ႔ရခုိင္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ကမာဂဓတုိင္းတြင္ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ရကၡပူရျပည္(ရကၡဳိင္)နဲ႔ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ(မြန္)မ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။မြန္မ်ားသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွမွတစ္ဆင့္ သုဝဏၰဘူမိဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရြ႔လ်ားသြားခဲ႕သည္။အာရီယန္မ်ားျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ဝင္ေရာက္ခဲ႔ခ်ိန္မွဘီစီ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ျဖစ္သည္။

တိဗက္ဘားမန္းတုိ(တရုတ္အႏြယ္)

ျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ ေနာက္အက်ဆုံးဝင္ေရာက္ခဲ႔သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမွာတိဗက္ဘားမန္းတုိအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ရာစုႏွစ္မွာ ေအဒီ ၁၀ ရာစုတြင္ျဖစ္ျပီး နဂုိရွ္ိႏွင့္ျပီးသား အာရီယန္မ်ား(ပ်ဴ)၏ ျမဳိ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ကာ ေအဒီ ၁၁ ရာစုတြင္ ပုဂံထီးနန္းကုိတည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။တိဗက္ဘားမန္းတုိမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားေသာအာရီယန္(ပ်ဴ)မြန္၊ရကၡဳိင္တုိ႔ထံမွတစ္ဆင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကူးခ်ကာ အာရီယန္တုိ႔၏ ထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိ ေအဒီ ၁၀ရာစုတြင္ပင္ရကၡိဳင္တုိ႔၏ ေဝသာလီျပည္အားဖ်က္ဆီး၍ထီးနန္းစုိးစံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာရီယန္မ်ားသည္ တိဗက္ဘားမန္းတုိ အုပ္စုတြင္ေသြးေရာရင္းတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔သည္။

ယေန႔ဗမာဟုေခၚဆုိေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္ အထက္ပါျဒာဗီဒီယန္၊အာရီယန္၊တိဗက္ဘားမန္းတုိတုိ႔ ေရာစပ္ရာမွ ျဖစ္တည္လာေသာလူမ်ဳိးႏြယ္စု အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေအဒီ ၁၁ရာစုေနာက္ပုိင္းမွသာ ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေသာ ေနာက္ေပါက္ေခတ္ေပၚလူမ်ဳိးစုတစ္စုသာျဖစ္သည္။ဗမာတုိ႔သည္ အာရီယန္(ပ်ဴ) ရကၡဳိင္ မြန္ တုိ႔ေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊စာေပ အစစအရာေနာက္ေကာက္က်ခဲ႔သည္ကုိအာရီယန္ မြန္ ရကၡဳိင္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဖုံးလႊမ္းေနေသာ ဗမာ့ေကာ္ပီယဥ္ေက်းမႈမ်ားကသက္ေသတည္လ်က္ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ေသာ္- ဗမာလူမ်ဳိးဟူသည္မွာ ျဒာဗီဒီယန္၊အာရီယန္(ပ်ဴ)တိဗက္ဘားမန္းတုိ၊ရကၡဳိင္နဲ႔ မြန္ တုိ႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီးမွ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျဒာဗီဒီယန္ေသြးနဲ႔အျဖဴအုပ္စု(အာရီယန္၊တိဗက္)ပါေသာေၾကာင့္ဗမာလူမ်ဳိး၏ အသားအေရာင္မွာမျဖဴမမည္းေသာ အသားလတ္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ကုိရရွိခဲ႔သည္။ျဒာဗီဒီယန္ေသြးမ်ားေသာ ဗမာမ်ား၏အသားအေရာင္မွာ ဘဂၤလီကဲ႔သုိ႔မည္းနက္ေန၍ တိဗက္နဲ႔အာရီယန္ေသြးမ်ားေသာ ဗမာမ်ားမွာအျဖဴေရာင္သန္းေသာ အသားအရည္ရွိသည္။အညာေဒသရွိ ဗမာမ်ားမွာ ဘဂၤလီကဲ႔သုိ႔ျဒာဗီဒီယန္ေသြးမ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္အမ်ားအားျဖင့္ မည္းေမွာင္ေသာ အေရာင္အဆင္းရွိသည္။

ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္ပုံအား ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ခ်ျပလုိက္သည္။

ျဒာဗီဒီယန္+အာရီယန္+တိဗက္ဘားမန္းတုိ=ဗမာ

နန္းမူရာစုိး

ဗမာလူမ်ဳိးစုဆင္းသက္လာပုံအား အပတ္တကုတ္ ေလ့လာဆည္းပူးတင္ျပည္သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္နဲ႔ ကုိလုိနီေခတ္မွ ေရွးေခတ္ဗမာ့ပုံမ်ားအား ပူတြဲတင္ျပထားသည္။

(”ဇာမထီ အာဇာနီမ်ိဳး”စာမ်က္နာမွ ကူးယူေဖၚျပပါ၏)

Credit : KB Thu Rain

========

ဗမာလူမျိုးဖြစ်တည်လာပုံ သမိုင်းအကျဉ်း( လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်နော်)

(မိမိတို့၏အသက်နှင် ့မမီခဲ့သော အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတို့သည်ကား သမိုင်းစာမျက်နာထက်၌သာတွေ့ရ၏.. ထို့ကြောင့် သမိုင်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်း၏) လူသားမျိုးနွယ်တို့သည် တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး ရောစပ်မိရာမှအချိန်ကာလကြာညောင်းလာသောအခါဝယ်အခြားမျိုးနွယ်စုအမည်သစ်များဖြင့် လူမျိုးအသစ်များအဖြစ်သီးခြားရပ်တည်လာကြသည်။ထိုအထဲတွင် ယနေ့ဗမာဟု ဖြစ်တည်နေသော မျိုးနွယ်စုသည်လည်းမျိုးနွယ်စုအချင်းချင်း ဒွေးရောယှက်တင်ရာမှတစ်ဆင့် ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။

သို့သော်မျိုးနွယ်စုချင်း မည်မျှပင် ဒွေးရောယှက်တင် ရှိစေကာမူ အောက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများမရှိပါက လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။

လူမျိုးတစ်ခုအဖြစ် သီးခြားရပ်တည်ရန်

၁။ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား

၂။ကိုယ်ပိုင်စာပေ

၃။ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု တို့ သီးခြားရှိနေရမည်။

ထိုချက်အလက်များထဲမှ တစ်ခုခုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လျှင်ထိုလူမျိုးစုသည် သီးခြားလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ရပ်တည်ရန် မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။

အားကြီးပြီးအင်အားများသော မျိုးနွယ်စုထဲတွင်ပျော်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မှာ သေချာနေသည်။သို့သော် ထိုအချက်အလက်များမည်မျှပင် ထိန်းသိမ်းထားစေကာမူ မိမိအမျိုးအနွယ်ကို မစောင့်ထိန်းဘဲ တွေ့သမျှ လူမျိုးဘာသာမရွေး အိမ်ထောင်သားမွေးနေပါက ထိုလူမျိုးသည် အလျင်အမြန် ပျောက်ကွယ်တော့မည်မှာဗေဒင်ကြည့်စရာမလိုပေ။သို့အတွက် လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ထာဝရ ရပ်တည်ရှင်သန်စေလိုလျှင် ထိုအချက် သုံးချက်ကိုမဖြစ်မနေတည်ရှိထိန်းသိမ်းရမည့်အပြင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် အမျိုးအနွယ်စောင့်ထိန်းခြင်း(လူမျိုးခြားကို မယူခြင်း)ကို အထူးဂရုပြု၍ ထိန်းသိမ်းရပါမည်။

ဗမာလူမျိုးစုသမိုင်းဆရာများသည် ၄င်းတို့၏ ဗမာလူမျိုးဖြစ်တည်ပုံသမိုင်းကို မည်သူမျှ တိတိပပ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပေ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းမှအစပြု၍ ယနေ့ခေတ်ပေါ်အပေါစားသမိုင်းဆရာ ဘုန်းတင့်ကျော်အဆုံးထိဗမာလူမျိုး၏ ဖြစ်တည်ပုံဇစ်မြစ်ကို လုံးဝလုံးဝမဖော်ထုတ်နိုင်သေး။ ထိုသမိုင်းဆရာကတစ်မျိုးသည်သမိုင်းဆရာကတစ်ဖုံဖြင့် မအူမလည်အဖြစ်ဖြင့် ဝိဝါဒကွဲပြားနေကြသည်မှာ မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား ခြောက်ယောက်ပုံပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။

ဗမာသမိုင်းဆရာတစ်ချို့က ဗမာအစ တိဗက်ကုန်းမြင့်(တရုတ်)ကဟူ၍ပင်။ တစ်ချို့က ဗမာအစတကောင်းက၊တစ်ချို့ကဗမာအစကျောက်ဆည်က၊တစ်ချို့က ဗမာအစ အိန္ဒိယက၊တစ်ချို့က ဗမာအစပျူက စသည်ဖြင့် ဗမာရာဇဝင်ပြောလျှင် တုတ်ထမ်းပြောရမည်ဆိုသကဲ့သို့ တစ်ရွာတစ်မျိုး တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာဖြင့်အဖြေရှာမရတော့သည့်ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပမာအမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။မည်သို့ပင်ဝိဝါဒကွဲပြားနေစေကာမူအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အတိကျဆုံးသောအဖြေမှာယနေ့ဗမာဟုခေါ်တွင်နေသောလူမျိုးစုသည်ပင်မလူမျိုးစုသုံးစုပေါင်းစပ်ပြီးမှသာလျှင်ဖြစ်တည်လာသော လူမျိုးသစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်ဒေသတွင် အစောဆုံးနေထိုင်ခဲ့သောဒြာဗီဒီယန်လူမျိုး

အသားအရောင်မှာ မီးသွေးခဲအလား မည်းမည်းပုတ်ပုတ်၊အရပ်မြင့်မြင့်၊ကိုယ်ခန္ဓာ သန်မာထွားကျိုင်းသော ဒြာဗီဒီယန်လူမျိုးနွယ်စုသည် မြန်မာပြည်ဒေသတွင် အစောဆုံးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ထိုလူမျိုးများကိုမွန်သမိုင်းနဲ့ရက္ခိုင်သမိုင်းများတွင် ဘီလူး ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

သားစိမ်းငါးစိမ်းများကိုစားပြီး ဘီလူးကဲ့သို့ကြောက်စရာကောင်းသော လူထွားကြီးများဖြစ်သောကြောင့် ထိုလူမျိုးများကို ဘီလူးဟုခေါ်သည်ဟုသိရသည်။ ထိုဘီလူး ဒြာဗီဒီယန်လူမျိုးများကို ငရက္ခိုက် ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ထို ဘီလူးခေါ် ငရက္ခိုက် ခေါ် ဒြာဗီဒီယန်လူမျိုးများကို ကပ္ပလီဟု လည်း ခေါ်ကြပြန်သည်။ထိုကပ္ပလီများသည် အာရီယန်လူမျိုးများ မြန်မာပြည်ဒေသ မဝင်လာခင်ကတည်းမှပင် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။

အာရီယန်လူမျိုး

အာရီယန်များသည် မြန်မာပြည်ဒေသသို့ ဒုတိယအစောဆုံး ဝင်ရောက်ခဲ့သူများဖြစ်ပြီးနဂိုရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် ဘီဘူးခေါ် ဒြာဗီဒီယန်အသားမည်းများကို တိုက်ထုတ်ကာ မြို့ပြနိုင်ငံများထူထောင်ခဲ့ကြသည်ဟု မွန်သမိုင်းရခိုင်သမိုင်းများတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။

အာရီယန်လူမျိုးများသည် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်စားနေသော ပျူလူမျိုးများပင်ဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှု၊စာပေအတင့်အတန်း အထူးမြင့်မားသူများဖြစ်သည်။ ထိုအာရီယန်လူမျိုးများသည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာ အိန္ဒိယ မဇ္ဇျိမဒေသ မာဂဓတိုင်းပြည်မှဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်သည်။

ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံပင်မတိုင်းရင်းသားထဲမှ မွန်နဲ့ရခိုင်များသည် တစ်ချိန်ကမာဂဓတိုင်းတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ရက္ခပူရပြည်(ရက္ခိုင်)နဲ့ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ(မွန်)များသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။မွန်များသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှမှတစ်ဆင့် သုဝဏ္ဏဘူမိဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားသွားခဲ့သည်။အာရီယန်များမြန်မာပြည်ဒေသသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်မှဘီစီ၃၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်သည်။

တိဗက်ဘားမန်းတို(တရုတ်အနွယ်)

မြန်မာပြည်ဒေသသို့ နောက်အကျဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့သည့် မျိုးနွယ်စုမှာတိဗက်ဘားမန်းတိုအုပ်စုများဖြစ်သည်။

ဝင်ရောက်ခဲ့သော ရာစုနှစ်မှာ အေဒီ ၁၀ ရာစုတွင်ဖြစ်ပြီး နဂိုရှ်ိနှင့်ပြီးသား အာရီယန်များ(ပျူ)၏ မြို့ပြနိုင်ငံများကို သိမ်းပိုက်ကာ အေဒီ ၁၁ ရာစုတွင် ပုဂံထီးနန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။တိဗက်ဘားမန်းတိုများသည် ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားသောအာရီယန်(ပျူ)မွန်၊ရက္ခိုင်တို့ထံမှတစ်ဆင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုများကို ကူးချကာ အာရီယန်တို့၏ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ထို အေဒီ ၁၀ရာစုတွင်ပင်ရက္ခိုင်တို့၏ ဝေသာလီပြည်အားဖျက်ဆီး၍ထီးနန်းစိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်မှစ၍ အာရီယန်များသည် တိဗက်ဘားမန်းတို အုပ်စုတွင်သွေးရောရင်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။

ယနေ့ဗမာဟုခေါ်ဆိုနေသော မျိုးနွယ်စုသည် အထက်ပါဒြာဗီဒီယန်၊အာရီယန်၊တိဗက်ဘားမန်းတိုတို့ ရောစပ်ရာမှ ဖြစ်တည်လာသောလူမျိုးနွယ်စု အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဗမာလူမျိုးတို့သည် အေဒီ ၁၁ရာစုနောက်ပိုင်းမှသာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော နောက်ပေါက်ခေတ်ပေါ်လူမျိုးစုတစ်စုသာဖြစ်သည်။ဗမာတို့သည် အာရီယန်(ပျူ) ရက္ခိုင် မွန် တို့နောက် ယဉ်ကျေးမှု၊စာပေ အစစအရာနောက်ကောက်ကျခဲ့သည်ကိုအာရီယန် မွန် ရက္ခိုင်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုများဖုံးလွှမ်းနေသော ဗမာ့ကော်ပီယဉ်ကျေးမှုများကသက်သေတည်လျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလော။

အနှစ်ချုပ်လိုက်သော်- ဗမာလူမျိုးဟူသည်မှာ ဒြာဗီဒီယန်၊အာရီယန်(ပျူ)တိဗက်ဘားမန်းတို၊ရက္ခိုင်နဲ့ မွန် တို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ဒြာဗီဒီယန်သွေးနဲ့အဖြူအုပ်စု(အာရီယန်၊တိဗက်)ပါသောကြောင့်ဗမာလူမျိုး၏ အသားအရောင်မှာမဖြူမမည်းသော အသားလတ် လူမျိုးအဖြစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ဒြာဗီဒီယန်သွေးများသော ဗမာများ၏အသားအရောင်မှာ ဘင်္ဂလီကဲ့သို့မည်းနက်နေ၍ တိဗက်နဲ့အာရီယန်သွေးများသော ဗမာများမှာအဖြူရောင်သန်းသော အသားအရည်ရှိသည်။အညာဒေသရှိ ဗမာများမှာ ဘင်္ဂလီကဲ့သို့ဒြာဗီဒီယန်သွေးများသောသူများဖြစ်သဖြင့်အများအားဖြင့် မည်းမှောင်သော အရောင်အဆင်းရှိသည်။

ဗမာလူမျိုးဖြစ်တည်ပုံအား ဖော်မြူလာဖြင့် ချပြလိုက်သည်။

ဒြာဗီဒီယန်+အာရီယန်+တိဗက်ဘားမန်းတို=ဗမာ

နန်းမူရာစိုး

ဗမာလူမျိုးစုဆင်းသက်လာပုံအား အပတ်တကုတ် လေ့လာဆည်းပူးတင်ပြည်သည်။

ကုန်းဘောင်ခေတ်နဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မှ ရှေးခေတ်ဗမာ့ပုံများအား ပူတွဲတင်ပြထားသည်။

(”ဇာမထီ အာဇာနီမျိုး”စာမျက်နာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါ၏)

Credit : KB Thu Rain

Written by admin