You are here
Home > Horo > ..ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း နွင့္ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

..ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း နွင့္ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္

��# ၁၃၈၀ျပည့္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း���

#ေသာၾကာေန ့ေမြးဖြားသူမ်ား��S,MTR(Astro,Page)

​ေသာၾကာ

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ားေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မ,တည္မႈ ရဲ႕ရဲ႕ဝံ့ဝံ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပ့ၿပိး ႀကီဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

(၁၅- ၁-၂၀၁၉)မွစ၍(၁၅- ၆-၂၁၉)အထိ စီးပြားေရးမ်ား တိုးတတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဂတိစကားအလြယ္တကူးမယံုသင့္ပါ။ အဖဲြ႔အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းၿပိး သာမန္လူတန္းစာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းသမား အၾကပ္အတည့္ကေန႔ အဆင္ေျပလာပါမယ့္။
လုပ္ငန္း႐ွင္၊ ေဘာစီ မိမိလုပ္ငန္းဆရာမ်ား အထက္တန္း အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ား မိမိအားအေလ့ထား ခ်ီျမႇင့္ မ,စျခင္းကိုခံရတတ္သည္။

ဝန္းထမ္းေလာကသမားမ်ား မင္းအစိုးရဝန္းထမ္း၊ ပုဂၢလိကဝန္းထမ္း လုပ္ကိုင္ပါက မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံျပဳပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ မိမိအက်ိဳး သူတစ္အပါးအက်ိဳး ႏွစ္ဦးအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူး ခ်ီျမႇင့္ေျမာက္စားမႈမ်ားရိွမည္။ ယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမေမ်ာ္လင့္ဘဲ ဝင္လာတတ္သည္။
ျပႆနာအေဟာင္းမ်ားျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းရကိန္းၾကံဳမည္။

2019ခု *2လ,6လ,8လ*မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္မဆို သတိႏွင့္ အထူးေဆာင္ရြက္ရမည္။
ယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းဝင္လာမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္တတ္သည္။

သိုေသာ္ အတိုက္အခိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ေအာင္ျမင္မႈကိုရႏိုင္ၿပိး
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြးေၾကးကိစၥရပ္မ်ားေခ်းဌားျခင္း

သတိျပဳေဆာင္သင့္သည္။ အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ အျငင္းပြားၿပိး တရာေရးရာဥပေဒႏွင့္ အမႈအခင္းရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားသတိထားရမည္။

အထူး ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ဤႏွစ္တြင္ *1*ဂဏန္း,
*6*ဂဏန္း,–*7*ဂဏန္းရက္ေမြးဖြားသူမ်ား စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊အခ်စ္းေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ကံဇာတာစံပြင့္ ကံေကာင္းမႈမ်ားဝင္လာတတ္သည္။

စီးပြားေရးဂ႑ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ျခင္း၊ ဖုန္းအပိုပစၥည္းႏွင့္ စက္သံုးဆီးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေရသန္႔စက္အပို႔ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းခြင့္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးျမတ္ရရိွမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္​တြင္ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။

2019-ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္မရိွေသာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
အင္တာဗ်ဴ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား၊ ဘာသာရပ္ျခားျပည္ပစာေမးပြဲေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ ျပည္တြင္ျပည္အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား

အခြင့္အလမ္းမ်ား သတင္းေကာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္။ *တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူး၊စေန႔*ေနနံႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္
ေျပျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္စာရျခင္း ႏိုင္ငံကူးေျပာင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ျဖစ္လာတတ္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္။

အခ်စ္းေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရး အထူး စံပြင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ေရးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတူ အသြားအလာတူ ေနရာမွ ခ်စ္သူရည္းစား ေတြ႔ရတတ္သည္။လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား အခ်စ္ေရးထက္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ပိုမိုဦးစာေပးသင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။အခ်စ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ယံုၾကည္စြာ လက္တြဲဖလွယ္ျခင္း ေ႐ွာင္ၾကည့္ေပးပါ။

အသက္ *၁၆* ႏွစ္ မွ အသက္ *၁၈*ႏွစ္ၾကား၊ အသက္ *၂၂* ႏွစ္ မွ အသက္ *၂၆*ႏွစ္ၾကား ေရာက္ေနသူမ်ား အခ်စ္ေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား၌ ေမတၱာမပ်က္ရံုသာေျပာဆိုဆက္
ဆံေနထိုင္သင့္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ ဘဝရပ္တည္မႈမ်ားထူေထာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို
အေၾကာင္းျပေျပာဆို၍ ေပးအပ္လာေသာ အပို႔လက္ေဆာင္မ်ား မယူသင့္ လက္မခံသင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း လံုးဝမေပးသင့္ပါ။ လိုအပ္
သည့္ထက္ ပို၍ ရင္ႏွီးခင္မင္ျခင္းကို ေ႐ွာင္ပါ။
တစ္စားခံ ခုတံုးျပဳလုပ္ျခင္းခံရတတ္သည့္မိုပ့ါ။

အိမ္ေထာင္႐ွင္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအေန႔ျဖင့္.သားရတနာျဖစ္ထြန္းၿပိး မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားဘက္မွာ အေမြအႏွစ္မ်ား ရရိွတတ္သည္။ မိမိသားသမီးရတနာမ်ားထဲ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန႔ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ျပည္ပလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပညာသင္ၾကားသူမ်ား၊ ပညာေရး စာေမးပြဲ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ျခင္း သတင္းေကာင္း
သယ္ေဆာင္လာျခင္း မိဘဂုဏ္ထြက္ႀကီး နာမည္ေက်ာ္ေဇာတတ္
သည္။ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ရတတ္သည္။

ပညာေရးဂ႑ သစ္ေတာဦးစီးေရးရာ၊ အိမ္ခြန္/အိမ္ယာစီမံကန္းဦးစီးေရရာ၊ ျမိဳ႕/ ရပ္ေရရြာေရးအုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၊ ရာထူး၊ ဌာေန၊ ေနရာေျပာင္းေရြ႔ျခင္းမ်ားရိွမည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ယူျခင္း မင္းစိုးရဝန္းမ်ားအႀကီးအကဲမ်ားေစလႊတ္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးလိုက္းစားမႈမ်ား ေ႐ွာင္ရမည္။ပညာေရးတြင္ ေ႐ွ႕ပိုင္းႀကိဳးစားမႈအားေကာင္း၍ထူးခြၽန္ၿပိး *ကံ*, *ဥာဏ္*, *ဝီရိယ*စိုက္ထုတ္ရမည္။ စက္မႈ လက္မႈ ပညာရပ္မ်ား သင္ယူျခင္းေကာင္း၏။

လုပ္ငန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမည္။ပညာေရးတြင္ မိမိႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ထူးထူးျခားျခား တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။ ပညာေရးတြင္ *ကံ*,*ဥာဏ္*,* ဝိရီယ*စိုက္ထုပ္ၿပိး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ပညာကိုသင္ယူရမည္။ သိုေသာ္ ပညာစရိတ္အတြက္ အခက္ခဲၾကံဳလာတတ္သည္။

က်န္းမာေရးဂ႑ က်န္းမာေရးတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းေဝဒနာမ်ားမၾကာခဏ ခံစားရျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အားရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ အပူနာေပါက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အထူး လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳးရြယ္ အသက္ ၂၂ႏွစ္မွာ ၃၆ႏွစ္ ႏွင့္ အရြယ္ရြယ္ႀကီးမ်ား အသက္ ၅၆ မွာ ၆၅အတြင္းရိွ က်န္းမားေရးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ပံုမွန္အားကစား တခုခုအျမဲလုပ္ၿပိး လူအမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ရေသာ အားကစားတစ္မ်ိဳးကို လိုက္စားသင့္သည္။ က်န္းမားေရးသန္စြမ္း စိတ္ရြင္လန္းလိမ့္မည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ …အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာ *၇၇*,ပူ – *၀၀*ပူ ပါေသာ (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)အကၡရာ စပ္တူထီးထိုးျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) သူတပါးအား ထီးထိုးခိုင္းၿပိး ထီးလက္မွတ္ကို
သိမ္းဆည္းထားပါ။ ထီးေပါက္ကိန္းရိွသည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ပဌာန္းပစၥယုေဒသပါဌိေတာ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* လိေမၼာ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေနာက္ေျမာက္
အရပ္မွာ ေရးအိုးစဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တန္ေဆာင္း ျပဳလုပ္လွဴဒါန္း
ျခင္း ႏွင့္ ေလွကား ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ကုသိုလ္ျပဳပါ။
ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ အုန္းပင္ စိုက္ပါ။
ေသာၾကာသားသမီးမ်ား စိန္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ
(တ၊ ထ၊ စ၊ လ)(၀- ၄- ၇- ၉)

ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ သလဲၫြန္႔(၇)၊ ဒန္းၫြန္႔၊ သစၥာပန္း၊ႏွင္းဆီးပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားတြင္ လွဴေပးပါ။အျဖဴေရာင္ႏွင္းဆီးပန္းမ်ားကိုလွဴေပးပါ။

ႏြားႏို႔၊ ထိုးမုန္႔၊ နဂါးေမာက္သီးမ်ား ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေပးပါ။
ဘုရားတြင္(ပဌာန္းပစၥယုေဒသပါဌိေတာ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္
စိတ္ၿပီး အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ားေဆာက္ရြက္ေပးပါ။
ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ. 09456471357(Viber)

Top
//potsaglu.net/4/3018672