You are here
Home > Horo > …အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း,

…အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း,

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္

��# ၁၃၈၀ျပည့္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း���

အဂၤါ

အဂၤါသားသမီးတို႔သည္ ယခု2019ႏွစ္တြင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ မိမိအေပါင္းသင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ၿပိး သီျခားေနထိုင္လိုသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရမည္။ ထိုအျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝထိႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ *တမဂုဏ္ အဂၤါၿဂိလ္* အပုပ္နံျဖစ္၍ စိတ္ခက္ထန္ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ႀကီးထြားျခင္း၊ မသမာေသာနည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ျခင္း ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဓားစာခံအသံုခ်မႈ၊ ျပည္နယ္အခ်ိဳ့တြင္ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ လုယွက္မႈမ်ားလည္း မၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္၍ ဤႏွစ္ ပိတ္ပင္ ျပင္ထန္းစြာအေရးယူ အဖမ္ဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (1)ရက္ ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ အိမ္တတ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ခရီးသြာျခင္းေကာင္း၏။(15)ရက္ ဤေန႔ ဂါထာမႏၱာန္သိဒိၵတက္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ ေလွကားတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြေႏြးျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းေကာင္း၏။ (႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မျပဳလုပ္သင့္ပါ) (မကာရီ သၾကၤႏီၱ) (22)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(10:1)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ သိကၡာတင္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ နာမည္မွည့္ေရးသာျခင္း၊ ေရနံဓာဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ယခု2019ႏွစ္တြင္ * 4လ, 5လ, 12လ*လမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။ မိမိလြယ္ကူမည္ဟု ယူဆရေသာကိစၥမ်ား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းခံရတတ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၾကည္ရမည္။ ေငြေၾကး၊ေခ်းျငား မႏိုင္မႏွင္းျဖစ္လာတတ္၍ အေႂကြးမီွတင္ ေငြျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ စီးျခင္းမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ရွနာမႈ သတိျပဳ အေလ်ာ့အစားေပးရတတ္သည္။အေပ်ာ္ၾကဴးျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (12)ရက္ ဤေန႔ ေနစက္(12:11)နာရီအတြင္း ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ အိမ္တတ္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းခရီသြားလာျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။စီးပြားေရးဂ႑ – စားနပ္ရိကၡာ၊ ဆန္၊စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စာေသာက္ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အေဆာက္အအံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္မႈရိွမည္၊ စက္ရံုအလုပ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ရတတ္သည္။ ထိုအျပင္ ဓာတုေဗဒေဆးဝါးမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္ေဆးဝါ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပိး ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

ယခု2019ႏွစ္တြင္ * 3လ, 8လ,10လ*လမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ အိမ္ျခံေျမအက်ိဴးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊စက္ပစၥည္းႏွင့္ စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏။ အဖိုးတန္းရတနာ အနီေရာင္၊ ေက်ာက္၊ ပတၱာျမား၊ နီလာ၊ ေၾကးနီ၊ ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမံဳပ္နံထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဴ းျဖတ္ခံစာရမည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (16)ရက္ ဤေန႔ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ မုဒ္ဦး ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ဂါထာမႏၱန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳရဟန္းခံျခင္းေကာင္း။
(ညစက္9:26:23စကၠန္႔)တြင္ မဟာသၾကၤန္​အတာတတ္သည္။(23)ရက္ ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ည(5:8)နာရီလြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ႏွင့္ အိမ္တတ္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ တံတားျပဳျပင္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္းနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

စီးပြားေရးတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေႏွာက္ခ်က္ပ်က္စီးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ လက္နက္သိုေလွာင္ရာ ေနရာမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ဓာအားထုပ္လုပ္ေရး၊ ဓာတ္ေငြ၊ ဓာတ္သတၱဳ၊ ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ုျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးရတတ္သည္။ အေရးႀကီးစာခ်ဴ ပ္စာတမ္း၊ ဖုန္းႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားက်ေပ်ာက္တတ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ား လူစုလူေဝးမ်ားျပာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သြာလာျခင္းမ်ား အထူးေ႐ွာင္ၾကည္ပါ။

ယာဥ္ပစၥည္းႏွင့္ လက္နက္ပစၥည္း၊ မီးႏွင့္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ သံထည့္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာ အထူးသတိျပဳပါ။ ကာယာအလုပ္ျဖင့္ စီးပြား႐ွာေဖြ ့ေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရန္ ႀကိဳတင္အကာကြယ္ယူထားပါ။ယခုႏွစ္တြင္ တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနေန႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။စိပြားေရးေလာကတြင္ လူပေယာအရေသာ္ဌင္း ေဆးဝါးပေယာဂ၊ ေအာက္လမ္း၊ အထက္လမ္း၊ အတိုက္ဓာတ္ အစရိွေသာ တစ္ပါးသူ၏ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေမြေႏွာက္တိုက္ခိုျခင္းခံရတတ္သည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ Junly (2)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(9:26)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဂါထာမႏၱာန္သိဒိၵတင္ျခင္း ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေက်ာင္းသိမ္၊ မုဒ္ဦး၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရဂ႑ -အခ်စ္ေရးတြင္ နယ္၊ရပ္ေဝးမွ ရည္စားေတြ႔ရတတ္သည္။ မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်တတ္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားေမတၱာေရးကံေကာင္းၿပီး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေမတၱာေရးမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္သေဘာထားႀကီးႀကီးထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ဘာသာသာသနာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပရဟိတအဖြဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ား ေဆာက္ရြက္ျခင္း တိုတတ္ေအာင္ျမင္ျခင္း အလွဳတန္မ်ားေပးရလိမ့္မည္။

လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား မၾကာခဏ စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ေကာက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား တတ္လာႏိုင္ပါ၍ ယခုႏွစ္ထဲ အိမ္ေထာင္ေရျပဳလ်ွင္ တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး အတြင္းသိမွသာ ျပဳသင့္၍ အထူးသတိထား ေဆာက္ရြက္ၿပိး ဘဝအိိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည့္။ႏွစ္ဦး သေဘာတူလက္တြဲ႔ျခင္း၊ အခြင့္ေရးယူျခင္း လြတ္လပ္စြာ နာလည္းမႈေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ သြားလာေတြ႔ဆံုးမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသိသတိ ေနထိုင္သင့္သည္။မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ကိစၥရပ္မ်ား အ႐ွက္သိကၡာ က်ဆင္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ေယဘုယ်ာအားျဖင့္ အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္အတြက္ မည္သူကိုယ္မွာ ယံုၾကည့္လိုမရပါ။ စိတ္ေျပာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အဂၤါသားသားမီးမ်ား အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကံဇာတာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ား အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မလို႔တစ္မ်ိဳး လို႔တစ္မ်ိဳး ၊ ႏွစ္႐ွည္တြဲၿပိးမွာ စိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္းႏွင့္ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ မိမိအခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးရတတ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္ အမွန္ကိုလည္း သိရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ အထူး*မ*ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျမ၊ မီး၊ မိန္းမ၊ မင္းစိုးရာဇာ အမႈအခင္းမ်ားၾကံဳေတြရအံ့။*3,5*ကဏန္းေမြးဖြားသူမ်ား အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ကံအဆိုးမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါး ေနသူ၊ ဆင္းရဲႏြယ္ပါးေနသူတို႔အား ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေျပာဆိုခံရျခင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕မွုမ်ား ၾကံုေတြ႔ ရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္၊ မိသာစုေရးရာ၊ ပတ္ဝန္က်င္မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမ်ား ေသြးထိုးလႈံ ့ေဆာ္ျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ အတိုက္အခိုက္ဓာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္းတီးျခင္း၊ ႐ုန္းကန္ဆန္ခတ္ျဖစ္ေပၚေရးကို ႀကိဳးခိုင္းလႈပ္႐ွားလိုသူမ်ားလည္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ဤႏွစ္ အဂါၤသားသမီးမ်ား၏ ေနနံအိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား တနဂၤေႏြ ၊ ေသာၾကာ၊ စေန ထိုအိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္၊ အိမ္ေထာင္းေရး အဆင္ေျပ ၊ေပ်ာရြင္သာယာခ်မ္းေျမ့စြာျဖတ္တန္းရလိမ့္မည္။အလုပ္အကိုင္မ်ားတိုးတတ္လာျခင္း၊အိမ္ေရႊ့အိမ္ေျပာင္း၊လုပ္တိုးခ်ဲ့ျခင္း /သက္ပိုင္း ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၆၊ ၄၇ႏွစ္ အထူးကံေကာင္းပါမည္။ အလုပ္အကိုင္ တည္ၿမဲအံ့။ အိမ္ေထာင္က် ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္/ အိမ္ေထာင္ စီးပြားတက္မည္။

အခ်စ္ေရး ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေပါင္းစပ္ကာၾကင္ဖက္ ေ႐ြးရလိမ့္မည္။ ေငြဝင္ ေကာင္း / ေခ်းထား ေငြမ်ား ျပန္ရလိမ့္မည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (3)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(7:45) နာရီလြန္ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ အိမ္တတ္၊ တိုက္သစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ အာမခံ၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ယူျခင္းႏွင့္ ပရေဆးျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္းေကာင္း၏။

ပညာေရးဂ႑ – ပညာေရးတြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ကူညီပံ့ပိုမႈရရိွမည္။ သို႔ေသာ္ *ကံ*,*ဥာဏ္*,* ဝိရီယ*စိုက္ထူရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလိမ့္မည္။ ပညာေရး သင္တန္းတက္ရျခင္း ၊ ဆရာသမားလုိ ပုဂိၢဳလ္ မ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ပညာေရးတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား သင္ယူ သင့္သည္။ ေက်ာင္းစာထက္ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုတာမ်ိဳး ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မဲ့ႏွစ္ပါ။ အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား ဘာသာေရးနဲ႔ပက္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား အထူးေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈအားေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ မိသားစုအိမ္တြင္းေရးျပႆ နာေတြေၾကာင့္ မိမိတို ့စာကိုအာ႐ုံစိုက္လို႔မရတာမ်ိဳးျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

ပညာေရးတြင္ တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန ေနနံ ျပည္ပႏိုင္ငံ အလုက္အကိုင္၊ ဘာသာရပ္ျခားစာေမးပြဲက်ျခင္းႏွင့္ အင္တာပ်ဳစာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္ ဗီဇာ၊ပါမစ္မရ သတင္မၾကား က်န္ေႏွာင္းႏွည္းမႈးမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။အထူးသျဖင့္ *၁,၄,၇*ဂဏာန္း ေမြးဖြားသူမ်ား ပညာေရးကံညံေနတတ္ပါသည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ October (29)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(8:51)နာရီလြန္ ထီးတင္၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ ဆိုင္ခန္းေျပာင္း၊ အာမခံ၊ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊သစ္ပင္စိုက္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

က်န္းမာေရးအားနည္းမႈေၾကာင္း၊ မိမိရည္မွန္းထားေသာပညာေရးမ်ား အားနည္းတတ္သည္။ က်န္းမားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပိး အထူးသတိထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ဖီးစီးမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ကူးစက္တတ္ေသာ ကာလာေပၚ အနာေရာဂါမ်ား၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊၊ ပုခံုးလည္ဆစ္႐ိုးနားျခင္း၊အပူနာ၊ အဖုအက်ိတ္၊ ႏွလံုးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ပိုးမႊားေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းေရာမ်ား အတိုက္အခိုက္ ထိခိုက္ျခင္း အနာတရမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (5)ရက္ ဤေန႔ နံနက္ (8:8)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ အဓိဌာန္ဝင္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အပ္ႏံွျခင္း၊ အာမခံ၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္းေကာင္း၏။ (3)ရက္ ဤေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ႐ွင္ျပဳ၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊သစ္ပင္စိုက္၊ ပရေဆးေဖာ္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ (10)ရက္ ဤေန႔ ေန႔လယ္(11:35)နာရီအတြင္း အားကစားပြဲစတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင့္အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ မိတ္သစ္ဖြဲ႔ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ အသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေမတၱာေရးဖြဲ႔ဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(17)ရက္ ဤေန႔ ဂီတအႏုပညာတီထြင္ျခင္း၊ ထြန္းခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊သီးႏွံရိတ္သနမ္း၊အသီးဆြတ္ခူးျခင္းေကာင္း၍ *အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ အခါ ၁လေ႐ွာင္ပါ။*(ဆူငီပူေဇာ္ပြဲ)ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ – ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ *သရဏ ဂံု* ဂုဏ္ေတာ္ ေခါက္ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားျခင္း *အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္* အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား ထီးထိုးရန္ (၆)ဂဏန္းအစ (၄)အဆံုး ။ နီရဲေသာသႏၱာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ မ) (၆- ၇- ၂- ၄) ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္….အေ႐ွ႕အရပ္ ေနရာ၌ တံခြန္စိုက္ပါ။ သရဖီစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ေပါက္ပန္းျဖဴစိုက္ပါ။ ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ ရြက္လွၫြန္႔၊ ဝါးၫြန္႔၊ ေရႊပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားလွဴ ေပးပါ။ယပ္ေတာင္(၈)ေခ်ာင္း ဘုရားကပ္လွဴ ေပးပါ။ စာအုပ္၊ စာေပ၊ က်န္းဂန္မ်ား ဒါနျပဳလုပ္ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

အင်္ဂါသားသမီးတို့သည် ယခု2019နှစ်တွင် မိမိပတ်ဝန်းကျင် မိမိအပေါင်းသင်တို့နှင့် ဆန့်ကျင့်ပြိး သီခြားနေထိုင်လိုသူများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ စိတ်အလိုမကျမှုများ မကြာခဏတွေ့ရမည်။ ထိုအပြင် မိမိဒေါသကြောင့် မိမိဘဝထိနှစ်နာမှုများ ဖြစ်တတ်သည်။ *တမဂုဏ် အင်္ဂါဂြိလ်* အပုပ်နံဖြစ်၍ စိတ်ခက်ထန်ခြင်း၊ ဒေါသအမျက်ကြီးထွားခြင်း၊ မသမာသောနည်းများ အထူးသဖြင့် တရားမဝင် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ခြင်း ၊ လူကုန်ကူးခြင်း၊ အရွယ်မရောက်သော ကလေးငယ်များကို ဓားစာခံအသုံချမှု၊ ပြည်နယ်အချို့တွင် အချုပ် အခြာ အာဏာ လုယှက်မှုများလည်း မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်၍ ဤနှစ် ပိတ်ပင် ပြင်ထန်းစွာအရေးယူ အဖမ်ဆီးများဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် January (1)ရက် ဤနေ့ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ အိမ်တတ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ခရီးသွာခြင်းကောင်း၏။(15)ရက် ဤနေ့ ဂါထာမန္တာန်သိဒ္ဒိတက်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ လှေကားတင်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ ပညာစ၍သင်ယူခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေနွေးခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းကောင်း၏။ (ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရ၍ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မပြုလုပ်သင့်ပါ) (မကာရီ သြင်္ကန္တီ) (22)ရက် ဤနေ့ နံနက်(10:1)နာရီလွန် ရှင်ပြု၊ နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ပညာစ၍သင်ယူခြင်း၊ နာမည်မှည့်ရေးသာခြင်း၊ ရေနံဓာဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကောင်း၏။

ယခု2019နှစ်တွင် * 4လ, 5လ, 12လ*လများတွင် မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးသတိထားပါ။ မိမိလွယ်ကူမည်ဟု ယူဆရသောကိစ္စများ အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းခံရတတ်သည်။ တစ်ပါးသူအပေါ်အားကိုယ်၍မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ စိတ်မြန်ခြင်း၊ စိတ်ကြီးခြင်းများ လုပ်ငန်းခွင့်တွင် တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြည်ရမည်။ ငွေကြေး၊ချေးငြား မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတတ်၍ အကြွေးမှီတင် ငွေပြဿနာများရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ ယာဉ်မောင်းနှင်းခြင်း၊ စီးခြင်းများ ဂရုစိုက်ရမည်။ မတော်တဆ ထိခိုက်ရှနာမှု သတိပြု အလျော့အစားပေးရတတ်သည်။အပျော်ကြူးခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် February (12)ရက် ဤနေ့ နေစက်(12:11)နာရီအတွင်း ဘုရားပင်ဆောင့်ခြင်း၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ အိမ်တတ်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ အင်တာဗျူ၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်းနှင့် ရေကြောင်းခရီသွားလာခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အချစ်ရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။စီးပွားရေးဂဏ္ဍ – စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆန်၊စပါး၊ ဂျုံ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် စာသောက်ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ အဆောက်အအုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်မှုရှိမည်၊ စက်ရုံအလုပ်များ တိုးချဲ့ရတတ်သည်။ ထိုအပြင် ဓာတုဗေဒဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ တိုင်းရင်ဆေးဝါ ထုတ်လုပ်သူများ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြိး အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မည်။

ယခု2019နှစ်တွင် * 3လ, 8လ,10လ*လများတွင် မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ အိမ်ခြံမြေအကျိူးဆောင်လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ဖျော်ရည်ယမကာများထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏။ အဖိုးတန်းရတနာ အနီရောင်၊ ကျောက်၊ ပတ္တာမြား၊ နီလာ၊ ကြေးနီ၊ ဓာတ်သတ္တု ပစ္စည်းများ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မည်။
ယခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြုံပ်နံထားသောလုပ်ငန်းများ အကျိူ းဖြတ်ခံစာရမည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် April (16)ရက် ဤနေ့ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်း၊ ကျောင်း၊ သိမ်၊ မုဒ်ဦး ရေစက်ချခြင်း၊ ဂါထာမန္တန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ကုသိုလ် ဖျော်ရည်နှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့လှူဒါန်ခြင်း၊ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်း၊ ရှင်ပြုရဟန်းခံခြင်းကောင်း။
(ညစက်9:26:23စက္ကန့်)တွင် မဟာသြင်္ကန်အတာတတ်သည်။(23)ရက် ဤနေ့ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ည(5:8)နာရီလွန် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ နှင့် အိမ်တတ်၊ အိမ်ပြောင်း၊ တံတားပြုပြင်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျောက်သွေးလောင်းခြင်းနဲ့ မျိုးစေ့ချ၊ပျိုးကြဲ၊ထွန်ချ၊ အချစ်ရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

စီးပွားရေးတွင် မိမိကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် နှောက်ချက်ပျက်စီးခြင်း အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ လက်နက်သိုလှောင်ရာ နေရာများ၊ လျှပ်စစ်ဓာအားထုပ်လုပ်ရေး၊ ဓာတ်ငွေ၊ ဓာတ်သတ္တု၊ လောင်စာထုတ်လုပ်ဖြန့်ုဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးရတတ်သည်။ အရေးကြီးစာချူ ပ်စာတမ်း၊ ဖုန်းနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကျပျောက်တတ်သည်။ အပေါင်းအသင်းများ လူစုလူဝေးများပြာသော နေရာများတွင် သွာလာခြင်းများ အထူးရှောင်ကြည်ပါ။

ယာဉ်ပစ္စည်းနှင့် လက်နက်ပစ္စည်း၊ မီးနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ၊ သံထည့်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာ အထူးသတိပြုပါ။ ကာယာအလုပ်ဖြင့် စီးပွားရှာဖွေ့နေသူများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရန် ကြိုတင်အကာကွယ်ယူထားပါ။ယခုနှစ်တွင် တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေနေ့သားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးဂရုစိုက်ရမည်။စိပွားရေးလောကတွင် လူပယောအရသော်ဌင်း ဆေးဝါးပယောဂ၊ အောက်လမ်း၊ အထက်လမ်း၊ အတိုက်ဓာတ် အစရှိသော တစ်ပါးသူ၏ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် မွေနှောက်တိုက်ခိုခြင်းခံရတတ်သည်။၂၀၁၉ခုနှစ် Junly (2)ရက် ဤနေ့ နံနက်(9:26)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဂါထာမန္တာန်သိဒ္ဒိတင်ခြင်း မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ကျောင်းသိမ်၊ မုဒ်ဦး၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်းကောင်း၏။

အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေဂဏ္ဍ -အချစ်ရေးတွင် နယ်၊ရပ်ဝေးမှ ရည်စားတွေ့ရတတ်သည်။ မိမိထက် အသက်ကြီးသောသူများနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူများမေတ္တာရေးကံကောင်းပြီး မိမိရည်မှန်းထားသော ချစ်သူများနှင့်မေတ္တာရေးများမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ရံဖန်ရံခါ စကားငြင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်သဘောထားကြီးကြီးထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ သားသမီးများအတွက် သတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ ဘာသာသာသနာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပရဟိတအဖွဲ့ အကျိုးဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်များ ဆောက်ရွက်ခြင်း တိုတတ်အောင်မြင်ခြင်း အလှုတန်များပေးရလိမ့်မည်။

လူပျို၊ အပျိုများ မကြာခဏ စိတ်ဆိုး၊ စိတ်ကောက် လူမှုရေးပြဿနာများ တတ်လာနိုင်ပါ၍ ယခုနှစ်ထဲ အိမ်ထောင်ရေပြုလျှင် တစ်ဦးအကြောင်းတစ်ဦး အတွင်းသိမှသာ ပြုသင့်၍ အထူးသတိထား ဆောက်ရွက်ပြိး ဘဝအိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်သင့်ပေသည့်။နှစ်ဦး သဘောတူလက်တွဲ့ခြင်း၊ အခွင့်ရေးယူခြင်း လွတ်လပ်စွာ နာလည်းမှုပေးကမ်းခြင်းနှင့် သွားလာတွေ့ဆုံးများ မပြုလုပ်သင့် အတတ်နိုင်ဆုံး အသိသတိ နေထိုင်သင့်သည်။မမျော်လင့်ဘဲ ကိစ္စရပ်များ အရှက်သိက္ခာ ကျဆင်းမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ယေဘုယျာအားဖြင့် အချစ်ရေး ကိစ္စရပ်အတွက် မည်သူကိုယ်မှာ ယုံကြည့်လိုမရပါ။ စိတ်ပြောင်း၊ ဖောက်ပြန် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။

အင်္ဂါသားသားမီးများ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ကံဇာတာ အိမ်ထောင်ဘက် နေနံ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ စနေသားသမီးများ အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊ မလို့တစ်မျိုး လို့တစ်မျိုး ၊ နှစ်ရှည်တွဲပြိးမှာ စိတ်အပြောင်းအလဲများခြင်းနှင့် ဖောက်ပြန်မှု၊ မိန်းကလေးတစ်ဦးကြောင့် မိမိအချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးများ ပြိုလဲပျက်စီးရတတ်သည်။ ထိုသူတို့၏ စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ် အမှန်ကိုလည်း သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲပေမည်။ အထူး*မ*နှင့်ပတ်သတ်၍ မြေ၊ မီး၊ မိန်းမ၊ မင်းစိုးရာဇာ အမှုအခင်းများကြုံတွေရအံ့။*3,5*ကဏန်းမွေးဖွားသူများ အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံအဆိုးများနှင့် ယခုနှစ်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။

အဆင့်အတန်း နိမ့်ပါး နေသူ၊ ဆင်းရဲနွယ်ပါးနေသူတို့အား ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံပြောဆိုခံရခြင်းနှင့် ဆွေမျိုးအသိုင်း အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မှုများ ကြုံတွေ့ ရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းခွင့်၊ မိသာစုရေးရာ၊ ပတ်ဝန်ကျင်မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းများ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အဓမ္မစေခိုင်းခြင်း၊ အတိုက်အခိုက်ဓာတ်အမျိုးမျိုး ဖန်းတီးခြင်း၊ ရုန်းကန်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ကြိုးခိုင်းလှုပ်ရှားလိုသူများလည် ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။

ဤနှစ် အဂါၤသားသမီးများ၏ နေနံအိမ်ထောင်ဘက်များ တနင်္ဂနွေ ၊ သောကြာ၊ စနေ ထိုအိမ်ထောင်ရှင်များအနေဖြင့်၊ အိမ်ထောင်းရေး အဆင်ပြေ ၊ပျောရွင်သာယာချမ်းမြေ့စွာဖြတ်တန်းရလိမ့်မည်။အလုပ်အကိုင်များတိုးတတ်လာခြင်း၊အိမ်ရွှေ့အိမ်ပြောင်း၊လုပ်တိုးချဲ့ခြင်း /သက်ပိုင်း ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၆၊ ၄၇နှစ် အထူးကံကောင်းပါမည်။ အလုပ်အကိုင် တည်မြဲအံ့။ အိမ်ထောင်ကျ ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်/ အိမ်ထောင် စီးပွားတက်မည်။

အချစ်ရေး နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက်ပေါင်းစပ်ကာကြင်ဖက် ရွေးရလိမ့်မည်။ ငွေဝင် ကောင်း / ချေးထား ငွေများ ပြန်ရလိမ့်မည်။၂၀၁၉ခုနှစ် September (3)ရက် ဤနေ့ နံနက်(7:45) နာရီလွန် တိုင်ထူ၊ လှေကားတင်၊ အိမ်တတ်၊ တိုက်သစ်ဝယ်ခြင်း၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်း၊ အာမခံ၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ယူခြင်းနှင့် ပရဆေးဖြန့်ချီခြင်း၊ အသီးဆွတ်ခူးခြင်းကောင်း၏။

ပညာရေးဂဏ္ဍ – ပညာရေးတွင် ဆွေမျိုးသားချင်း ကူညီပံ့ပိုမှုရရှိမည်။ သို့သော် *ကံ*,*ဉာဏ်*,* ဝိရီယ*စိုက်ထူရမည်။ လုပ်ငန်းခွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလိမ့်မည်။ ပညာရေး သင်တန်းတက်ရခြင်း ၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ် များ ကူညီစောင့် ရှောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ပညာရေးတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်သောပညာရပ်များ သင်ယူ သင့်သည်။ ကျောင်းစာထက် အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုတာမျိုး ပိုပြီးအောင်မြင်မဲ့နှစ်ပါ။ အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်သော သင်တန်းများ အထူးအောင်မြင်ပေါက်ရောက် တတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပညာရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုအားလျော့နေတတ်သည်။ မိသားစုအိမ်တွင်းရေးပြဿ နာတွေကြောင့် မိမိတို့စာကိုအာရုံစိုက်လို့မရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါသည်။

ပညာရေးတွင် တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ နေနံ ပြည်ပနိုင်ငံ အလုက်အကိုင်၊ ဘာသာရပ်ခြားစာမေးပွဲကျခြင်းနှင့် အင်တာပျုစာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်သူများလည်း အလုပ်အကိုင် ဗီဇာ၊ပါမစ်မရ သတင်မကြား ကျန်နှောင်းနှည်းမှုးများဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။အထူးသဖြင့် *၁,၄,၇*ဂဏာန်း မွေးဖွားသူများ ပညာရေးကံညံနေတတ်ပါသည်။၂၀၁၉ခုနှစ် October (29)ရက် ဤနေ့ နံနက်(8:51)နာရီလွန် ထီးတင်၊ ကင်းပွန်းတပ်၊ ဆိုင်ခန်းပြောင်း၊ အာမခံ၊ မျိုးစေ့ချ၊ပျိုးကြဲ၊ထွန်ချ၊သစ်ပင်စိုက်၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

ကျန်းမာရေးအားနည်းမှုကြောင်း၊ မိမိရည်မှန်းထားသောပညာရေးများ အားနည်းတတ်သည်။ ကျန်းမားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြိး အထူးသတိထားရမည်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ဖီးစီးများဖြစ်တတ်သည်။ ကူးစက်တတ်သော ကာလာပေါ် အနာရောဂါများ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊၊ ပုခုံးလည်ဆစ်ရိုးနားခြင်း၊အပူနာ၊ အဖုအကျိတ်၊ နှလုံးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ပိုးမွှားရောဂါ၊ ခုခံအားကျဆင်းရောများ အတိုက်အခိုက် ထိခိုက်ခြင်း အနာတရများ ဖြစ်တတ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် November (5)ရက် ဤနေ့ နံနက် (8:8)နာရီအတွင်း ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ အဓိဌာန်ဝင်ပုတီးစိပ်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ အပ်နံှခြင်း၊ အာမခံ၊ အလုပ်လျောက်ခြင်းကောင်း၏။ (3)ရက် ဤနေ့ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ရှင်ပြု၊ လက်ထပ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စများလုပ်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်းနှင့် မျိုးစေ့ချ၊ပျိုးကြဲ၊ထွန်ချ၊သစ်ပင်စိုက်၊ ပရဆေးဖော်၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ခြင်းကောင်း၏။ (10)ရက် ဤနေ့ နေ့လယ်(11:35)နာရီအတွင်း အားကစားပွဲစတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖွင့်အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ထီးထိုး၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်း၊ မိတ်သစ်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် မျိုးစေ့ချ၊ အသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်း၊ မေတ္တာရေးဖွဲ့ဆိုခြင်းကောင်း၏။

(17)ရက် ဤနေ့ ဂီတအနုပညာတီထွင်ခြင်း၊ ထွန်းချ၊ပျိုးကြဲ၊သီးနှံရိတ်သနမ်း၊အသီးဆွတ်ခူးခြင်းကောင်း၍ *အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်၊ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ အခါ ၁လရှောင်ပါ။*(ဆူငီပူဇော်ပွဲ)ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ – ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စ အဆင်ပြေရန်အတွက် *သရဏ ဂုံ* ဂုဏ်တော် ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီး ခရီးသွားခြင်း *အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်၊ အနီရောင်* အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

အင်္ဂါသားသမီးများ ထီးထိုးရန် (၆)ဂဏန်းအစ (၄)အဆုံး ။ နီရဲသောသန္တာ ကျောက်မျက်ရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ (ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ မ) (၆- ၇- ၂- ၄) ။ အင်္ဂါသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်….အရှေ့အရပ် နေရာ၌ တံခွန်စိုက်ပါ။ သရဖီစိုက်ပျိုးခြင်း၊အနောက်တောင်အရပ်၌ လမ်းဘေးဝဲယာတွင် ပေါက်ပန်းဖြူစိုက်ပါ။ ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် ရွက်လှညွန့်၊ ဝါးညွန့်၊ ရွှေပန်း(၅)ပွင့် ဘုရားလှူ ပေးပါ။ယပ်တောင်(၈)ချောင်း ဘုရားကပ်လှူ ပေးပါ။ စာအုပ်၊ စာပေ၊ ကျန်းဂန်များ ဒါနပြုလုပ်ပေးပါ။

ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ 09456471357(Viber)

Top
//dolatiaschan.com/4/3018672