You are here
Home > Facebook သတင္းစံု > ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံုး အလြယ္တကူ တိုက္လို႔ ရပါျပီ (ထီေပါက္စဥ္အစအဆံုး မတိုက္ရေသးရင္ ျပန္တိုက္ၾကည့္ပါ)

ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံုး အလြယ္တကူ တိုက္လို႔ ရပါျပီ (ထီေပါက္စဥ္အစအဆံုး မတိုက္ရေသးရင္ ျပန္တိုက္ၾကည့္ပါ)

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ ( စ/ဆံုး ) အျပည့္အစံု

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

သိန္း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

သိန္း ၅၀၀၀ ဎ ၈၃၄၁၄၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀၀ ဗ ၆၂၆၂၈၆ မိုးယံ

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

သ ၃၅၈၇၉၈

ဓ ၇၀၅၅၈၈

 ၇၁၄၅၈၉

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

စ် ၆၉၆၉၇၉

ဒ ၁၁၉၇၈၅

သ ၄၇၉၃၅၃

ခ ၇၇၇၄၃၅

ဂ ၇၇၃၀၇၂

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ ယ ၂၃၉၃၈၁

သိန္း ၅၀၀ န ၃၅၇၈၆၈

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၃၀၂၉၅၁

သိန္း ၅၀၀ ဗ ၁၃၉၈၂၄ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ထ ၇၄၅၉၁၃ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ည ၁၅၆၀၆၁

သိန္း ၅၀၀ ခ ၇၁၅၀၀၄

သိန္း ၅၀၀ ဒ ၉၄၀၄၁၃ မိုးယံ

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၂၀၀

သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၅၃၃၀၈ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ရ ၂၄၂၂၅၆

သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၂၃၅၉၃ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ အ ၃၄၈၅၀၁ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ကခ ၈၂၉၂၂၉

သိန္း ၂၀၀ အ ၇၁၀၃၁၂

သိန္း ၂၀၀ စ ၉၈၃၀၂၂ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ဍ ၈၆၁၃၅၀

သိန္း ၂၀၀ ကဃ ၃၃၈၈၈၇

သိန္း ၂၀၀ င ၈၃၅၆၆၃

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၃၂၃၆၂၀ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ မ ၃၂၈၃၄၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ည ၃၅၃၇၁၀

သိန္း ၁၀၀ ရ ၁၄၈၁၂၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဂ ၉၉၇၇၆၆ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ တ ၅၁၆၅၄၃ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ခ ၆၈၄၂၄၉

သိန္း ၁၀၀ လ ၅၆၃၃၄၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဂ ၃၉၃၅၁၀

သိန္း ၁၀၀ မ ၉၁၈၈၆၈ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ည ၈၇၇၂၃၇

သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၇၄၁၅၅၅

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀ အ ၇၄၆၀၂၁ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ က ၂၅၂၆၂၀

သိန္း ၅၀ ဒ ၉၃၄၅၇၁ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ မ ၉၄၁၀၄၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဟ ၃၁၂၇၉၆

သိန္း ၅၀ န ၅၅၅၇၅၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ သ ၁၅၇၀၉၄

သိန္း ၅၀ ဎ ၆၇၀၄၀၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဟ ၈၁၂၂၆၄ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဒ ၇၁၈၉၃၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ပ ၇၃၆၁၂၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ရ ၈၂၉၄၂၀

သိန္း ၅၀ မ ၂၈၃၄၆၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဟ ၇၃၆၀၄၁

သိန္း ၅၀ ည ၂၀၅၀၈၃ မိုးယံ

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၂၀ မ ၆၅၇၄၇၅

သိန္း ၂၀ ဋ ၅၃၇၆၆၈

သိန္း ၂၀ ည ၈၈၂၆၀၉

သိန္း ၂၀ ဂ ၂၀၈၀၀၀

သိန္း ၂၀ ဈ ၁၄၂၄၃၀

သိန္း ၂၀ ထ ၆၉၀၄၄၉ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ဟ ၈၄၂၉၅၇ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ဗ ၁၄၂၀၀၃

သိန္း ၂၀ ဓ ၆၅၉၅၉၃

သိန္း ၂၀ ဍ ၉၆၂၀၇၀ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ခ ၄၇၁၉၄၃ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ တ ၆၉၁၉၅၁

သိန္း ၂၀ ကက ၅၄၂၃၉၁ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ဘ ၄၀၃၇၃၀ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ထ ၂၉၂၀၁၄ မိုးယံ

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

၁၀ သိန္း ထ ၇၂၉၈၀၇

၁၀ သိန္း ဟ ၂၇၁၈၇၀

၁၀ သိန္း ယ ၆၆၄၉၇၇

၁၀ သိန္း ဋ ၄၁၇၂၂၀

၁၀ သိန္း ဆ ၇၀၅၉၀၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဒ ၅၈၂၇၀၇ မိုးယံ

၁၀ သိ္န္း င ၄၀၂၀၀၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း သ ၇၉၈၉၃၁

၁၀ သိန္း သ ၂၉၃၁၀၃

၁၀ သိန္း မ ၅၀၆၇၀၇ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ရ ၁၇၉၅၇၀

၁၀ သိန္း ဒ ၆၀၅၂၁၆ မိုးယံ

၁၀ သိန္း အ ၇၆၈၅၂၁

၁၀ သိန္း ဍ ၈၅၇၃၀၃

၁၀ သိန္း ဓ ၆၄၅၄၂၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဂ ၆၀၀၃၄၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဖ ၂၄၃၀၄၃ မိုးယံ

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

၅ သိန္း ဇ ၂၇၃၈၁၅

၅ သိန္း ထ ၆၀၇၀၃၃

၅ သိန္း တ ၅၁၉၉၈၂ မိုးယံ

၅ သိန္း ဝ ၅၉၇၉၈၃ မိုးယံ

၅ သိန္း ကဂ ၆၁၇၅၃၆

၅ သိန္း အ ၈၉၂၇၃၈

၅ သိန္း တ ၇၄၆၁၉၄ မိုးယံ

၅ သိန္း ရ ၁၈၃၁၅၂ မိုးယံ

၅ သိန္း စ ၇၉၃၃၅၅

၅ သိန္း ခ ၃၂၉၇၇၈

၅ သိန္း ဃ ၄၈၈၄၁၅

၅ သိန္း ဍ ၁၁၂၀၂၀

၅ သိန္း ဋ ၉၂၅၉၉၇ မိုးယံ

၅ သိန္း က ၂၃၃၇၅၅

၅ သိန္း သ ၇၈၀၈၅၈

၅ သိန္း ကက ၄၁၇၅၄၉

၅ သိန္း ဟ ၆၂၃၁၄၄

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

န ၁၃၅၂၁

မ ၉၂၀၇၀

အ ၁၂၀၉၇

ယ ၄၅၉၄၈

ဏ ၄၆၄၂၃

ဇ ၈၉၈၁၇

တ ၆၇၂၇၈

င ၅၅၆၈၉

ည ၅၀၉၄၉

ခ ၆၂၅၈၂

ဎ ၅၆၂၄၄

ဟ ၄၆၁၀၉

န ၅၆၀၂၃

ဠ ၄၃၇၄၅

ကဃ ၂၅၂၈၇

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဃ ၉၅၁၆

ဗ ၇၇၀၇

ဂ ၉၂၁၃

မ ၇၂၅၈

င ၉၈၇၃

င ၄၂၈၁

ကက ၁၆၂၁

ဂ ၇၅၃၁

ဟ ၈၁၅၆

ဆ ၂၁၂၅

ကဃ ၃၁၂၇

မ ၉၃၃၄

ထ ၆၄၂၂

ဏ ၅၃၂၇

ဃ ၆၀၇၅

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ရ ၂၀၆

ကခ ၃၇၃

အ ၄၀၇

တ ၅၈၀

ထ ၇၂၃

ပ ၈၉၇

ဇ ၄၆၅

ကဃ ၇၉၄

ဈ ၈၃၂

ဆ ၁၂၀

ထ ၈၈၉

ကဂ ၉၆၆

ဗ ၈၅၉

ဌ ၄၆၄

န ၃၇၅

င ၉၄၇

ထ ၅၃၄

ထ ၄၆၇

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ည ၅၆

ဎ ၁၄

ဘ ၇၆

ဆ ၄၆

ဠ ၅၈

ကက ၅၅

ဠ ၄၀

က ၉၄

ဝ ၈၂

အ ၅၁

အ ၅၄

သ ၆၀

စ ၉၁

ဏ ၅၁

ကခ ၇၄

ကခ ၄၃

အ ၉၂

ခ ၅၇

ဆ ၅၀

တ ၆၁

ထီတိုက္ၾကပါေနာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ သိန္းေျခာက္ေသာင္းမထုတ္ပါ

အမ်ားနစ္နာမႈမ႐ွိေအာင္ like&share ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ပါ

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လ ေတ ြလည္း အခုလိုပဲ အ လ ြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရ ေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသ ြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္

ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ….
တစ္သက္လံုး ထီ တစ္ခါမွမေပါက္ဖူးဘူးလို့ ေျပာေနသူေတြ၊ ထီ ေတာ့ ေပါက္ဖူးခ်င္တယ္လို့ ေျပာေနသူေတြ ၊ထိုးသာထိုးေနရတယ္ ေပါက္လည္းမေပါက္ဘူး လို့ ေျပာေနသူေတြအတြက္ ထီ ထိုးနည္းေလးတစ္ခု အျကံေပးခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမဲ စနစ္မွာေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲ စနစ္ပါရွိေနတဲ့အတြက္ မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းရွိပါတယ္။ ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ စနစ္အရ အကၡရာ နဲ့ေရွ့ဂဏန္းနွစ္လံုးတူရင္ ငါးေသာင္းဆု ေပါက္တဲ့အတြက္ ထီထိုး မယ္ဆိုရင္ ေရွ့ဂဏန္းကို၁၀,၁၁ , ၁၂…..ကေန ၉၉…..ထိပါတဲ့ ( အရင္က မဂၤလာစံုတြဲေခၚတဲ့ မဂၤလာ စံုတြဲ ထီ) မဂၤလာ စံုတြဲ အတြဲ( ၉၀ ) ဝယ္ထိုးရင္ မေပါက္မရွိပါဘဲ။

ထီ လက္ကား ဆိုင္ ေတြမွာ သြားဝယ္ရင္မဂၤလာ စံုတြဲ တစ္တြဲ( အေစာင္ေလးဆယ္ )ကို ရွစ္ေထာင္နဲ့ရနိုင္ပါတယ္။အတြဲ ၉၀ဆိုေတာ့ ၇၂၀၀၀၀က်ပ္ေတာ့ ရင္းရမွာေပါ့။

လက္ရွိဆုမဲစနစ္အရ အဲ့ဒီ့ အတြဲ ၉၀ ထဲက ငါးေသာင္းဆု သံုးဆုက်ိန္းေသေပါက္ပါမယ္။ကိုယ့္ကံထူးရင္ ထူးသလိုထီဆုျကီးေတြလည္း ေပါက္နိုင္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ထီထိုး ရင္ေပါက္ခ်င္သူမ်ား၊တစ္သက္မွာတစ္ခါေတာ့ ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ား က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့နည္းအတိုင္း ထီထိုးျကပါလို့ အျကံေပးအပ္ပါတယ္။

၇၂၀၀၀၀က်ပ္ ရင္းျပီး အနည္းဆံုးတစ္သိန္းခြဲျပန္ရမယ္၊ကံေကာင္းရင္ ဆုျကီး ေပါက္မယ္ဆိုေတာ့ ရင္းသင့္တယ္ထင္ပါတယ္…,,,,

ထီဆိုင္ ေတြမွာ အဲ့လိုမ်ိုးေတြတြဲျပီးေရာင္းျကတယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။သူတို့ဆိုင္ေတြရဲ့အေခါ္ေတြကေတာ့အမ်ိုးမ်ိုးပါပဲ…တစ္ခ်ို့က အင္တာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ကြန္ပ်ူတာ ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ေပါ္ျပူလာထီ တဲ့။တစ္ခိ်ု့က ေပါက္မလြဲထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က အင္ထရာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ………………… တဲ့……

ကဲ…. မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းေတာ့ေပးလိုက္ပါျပီ။အရင္းအနွီးမျပည့္စံုျကရင္လည္းစုေပါင္းစပ္ေပါင္းေလးေတာ့ထိုးျကည့္ျကေပါ့ေလ……..

ထီဆုျကီး ကံထူးသူမ်ားျဖစ္ျကပါေစလို့

ဆႏၵျပုရင္း….,,

Top
//meenetiy.com/4/3018672