.ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံုး အလြယ္တကူ တိုက္လို႔ ရပါျပီ (ထီေပါက္စဥ္အစအဆံုး မတိုက္ရေသးရင္ ျပန္တိုက္ၾကည့္ပါ)

သိန္း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၅၅၂၈၁

သိန္း ၁၀၀၀၀ င ၂၄၈၈၄၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀၀ ဋ ၃၂၃၉၉၈ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀၀ မ ၉၅၉၄၇၃