ၾကက္သြန္ျဖဴကိုိ ပ်ားရည္နဲ႔ စိိမ္စားသင့္သလား..ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ စားရင္ေဆးဘက္၀င္သလဲဆိုတာ..

ၾကက္သြန္ျဖဴကိုိ ပ်ားရည္္စိမ္္ စားလွ်င္္ ဖတ္ထားပါ

ၾကက္သြန္ျဖဴကိုိ ပ်ားရည္နဲ႔ စိိမ္စားသင့္သလား

အထက္ပါေမးခြန္းကုိိစိစစ္ၾကည့္လွ်င္္

၁။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ဂုဏ္သတၱိိ၊ ၂။ ပ်ားရည္၏ဂုဏ္သတိၱ၊ ၃။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ပ်ားရည္တြင္စိမ္ထားရာ၌ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၄။ စားသုံးရန္သင့္္မသင့္ ဟူ၍ အပုိိင္းေလးပုိင္းပါဝင္ေနပါသည္။

(၁) ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ သဘာဝကုိဆန္းစစ္ၾကည့္လွွ်င္ ေျမထြက္ဥတစ္မ်ဳိးျဖစ္၍ ပထဝီဓာတ္အားရွိေနသည္။ အရသာပူစပ္ၿပီး အေရာင္ျဖဴေနသျဖင့္ ေတေဇာဓာတ္အားေကာင္း ေနသည္။ ဥတစ္လုံးမဟုတ္ေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ အမႊာကေလးမ်ား ပါဝင္ ေနေသာေၾကာင့္ အာကာသဓာတ္ အားျဖည့္ေနပါသည္။

(၂) ပ်ားရည္၏ သဘာဝကုိဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်ွင္ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားစြာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာပန္းေတာင္ပန္းမ်ား၏ ဝတ္ရည္မွစုပ္ယူရရွိေသာ သဘာဝပ်ားရည္ သည္ပင္လွ်င္ ပ်ားႀကီးပ်ားရည္ႏွင့္ ပ်ားေလးပ်ားရည္အုပ္စုႏွစ္စုေတြ႕ရသည္။ ေမြးပ်ားရည္တြင္လည္း ဝတ္ရည္ရရွိရာအရင္းအျမစ္မတူညီတတ္ပါ။ ဆီးသီးျခံအနီး၊ ေနၾကာပန္းခင္းအနီး စသည္ျဖင့္ စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲၿပီး ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

မိမိလက္ဝယ္ရရွိိထားေသာ ပ်ားရည္၏ အရင္းအျမစ္ကုိ သိႏုိင္မႈမရွိ သည့္အခါမ်ဳိးတြင္အေရာင္အဆင္းႏွင့္အရသာတုိ႔ကုိ စိစစ္ၿပီး္ပါဝင္ဦးေဆာင္ေနေသာ ဓာတ္သဘာဝမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရာင္အညိဳရင့္ျဖစ္ျခင္း၊ အရသာအခ်ဳိးေလးျခင္း၊ ပ်ားဖေယာင္းပါဝင္မမႈမ်ားျခင္း၊ အနယ္ထုိင္မႈမ်ားျခင္းတုိ႔ေတြ႕ရလွ်င္ ပထဝီဓာတ္ဦးေဆာင္ ေသာပ်ားရည္ျဖစ္သည္။ အေရာင္ေပ်ာ့ျခင္း၊ အရသာအနည္းငယ္ခ်ဥ္ျခင္းရွိလွ်င္ ေတေဇာဓာတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ပ်ားရည္ျဖစ္မည္။ အေရာင္ဝါၿပီး ၾကည္လင္ျခင္း၊ အရသာခ်ဳိေအးျခင္း၊ ပုလင္းအဝအနီးတြင္ အျမဳပ္ေလပူေဖာင္းမ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ကုိေတြ႕ရပါက အာေပါဓာတ္ႏွင့္ ဝါေယာဓာတ္ဦးေဆာင္ေသာ ပ်ားရည္ျဖစ္ပါမည္။

(၃) ၾကက္သြန္ျဖဴကုိိ ပ်ားရည္တြင္စိမ္သည့္အခါ အခ်ဳိးအဆႏွင့္အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈတုိ႔အျပင္ ထားသုိထိမ္းသိမ္းသည့္ေနရာဌာနႏွင့္ နည္းစနစ္ အေပၚမူတည္ၿပီး ဓာတ္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ၾကက္ သြန္ျဖဴအနည္းအမ်ား၊ ပ်ားရည္ပမာဏ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစိမ္ထားျခင္း၊ ေလလုံျခင္း မလုံျခင္း၊ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ထားျခင္းမထားျခင္းစသည္တုိ႔ကြာျခားသည္ႏွင့္အမွ် ဂုဏ္သတၱိမ်ားကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) စာသုံးရန္သင့္မသင့္ဆုံးျဖတ္မႈသည္္ အထက္ပါေမးခြန္းအတြက္ အေရး အေရးအႀကီးဆုံးအေျဖျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ကာလသည္ ကံတည္းဟူေသာအေၾကာင္းခံ စိတ္တည္း ဟူ ေသာအေၾကာင္း၊ ေပါင္း႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းတရား ၄ ပါးစလုံးအပူဓာတ္ (ေတေဇာဓာတ္)လြန္ကဲေနေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္သည္။ ေမြ႕ယာျဖင့္ အိပ္ျခင္း၊ ေနပူထဲတြင္ ထီး၊ ဦးထုပ္ စသည္မေဆာင္းဘဲသြားလာျခင္း၊ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္း၊ အေတြ႕အထိပူေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အပူဓာတ္မ်ားေသာ အေမႊးနံ႔သာမိတ္ကပ္စသည္လိမ္းက်ံျခင္းတုိ႔သည္ ကံပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ပူပန္စုိိးရိမ္ျခင္း၊ ပူေဆြးေသာကေရာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ စိတ္ပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းျခင္း၊ ေရနံေညႇာ္၊ အပူေညႇာ္မ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ညစ္ညမ္းေသာ ေလထုကုိ ရွဴ႐ႈိက္ေနရျခင္းစသည္တုိ႔ သည္ ဥတုပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အာပူ လွ်ာပူ၊ မုန္႔တီ၊ ခ်ဥ္ငန္စပ္၊ ႐ႈးရွဲ၊ စပ္ရွိန္္း၊ သေဘၤာသီးေထာင္း၊ မာလာရွမ္းေကာ၊ ဟင္းခါးစသည္တုိ႔ အစားမ်ားျခင္္းသည္ အာဟာရပူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ဤကဲ့သုိိ႔ေသာ အေၾကာင္းတရားအပူမ်ားလြန္ကဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ႐ုပ္ခႏၶာ တြင္ အာေပါဓာတ္မ်ားယုတ္ေလ်ာ့ခန္းေျခာက္လာကာ ေရာဂါမ်ဳိးစုံျဖစ္ပြားခံစား ေနၾကရသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။

သုံးံဆင့္ဆက္ခတ္သေဘာတရားအရ ဓာတ္(၇)ပါးျဖင့္ရွင္သန္ရပ္တည္ေနရ ေသာ လူ႔ခႏၶာတြင္ ေတေဇာဓာတ္လြန္ကဲမႈႏွင့္အတူ မိႆကသည္းေျခဓာတ္ ႏွင့္ အာကာသဓာတ္လြန္ကဲျခင္း၊ အာေပါဓာတ္ယုတ္ေလ်ာ့မႈႏွင့္အတူ မိႆက ဝါေယာဓာတ္၊ အာဟာရဓာတ္မ်ားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း၊ ပထဝီဓာတ္ငုပ္သြား ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ ၾသ/သုေဆးပညာအရ ငုပ္ဓာတ္ပထဝီ၊ လြန္ဓာတ္ေတေဇာ၊ သည္းေျခ၊ အာကာသဓာတ္ႀကိဳက္အစားအစားမ်ားစား သုံးျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယုတ္ဓာတ္အာေပါ၊ ဝါေယာ၊ အာဟာရ ဓာတ္ႀကိဳက္အစားအစာမ်ားျဖည့္ဆည္းစားသုံးေပးမွသာ အနာေရာဂါမ်ားသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထဝီဓာတ္အားရွိိ၊ ေတေဇာဓာတ္အားေကာင္း၊ အာကာသဓာတ္အားျပည့္ ေနေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္လူအမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အာေပါဓာတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ခန္းေျခာက္ေနသည့္ အာေပါသမု႒ာန္ေရာဂါအတြက္ အထူးေရွာင္ ၾကဥ္သင့္ေသာ အစာအုပ္စုတြင္ပါဝင္ေနသည္။ ပထဝီဓာတ္၊ ေတေဇာဓာတ္ အားေကာင္းေသာ ပ်ားရည္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အလုံပိတ္ၿပီးကာလၾကာရွည္စြာ စိမ္ကာစားသုံးမည္ဆုိပါက ေဆးဖက္မဝင္ႏုိင္သည့္အျပင္ ေရာဂါငယ္လွ်င္ႀကီး လာ ေရာဂါႀကီးလွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ျပဳသည္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

အာကာသဓာတ္အားနည္းေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴဥတစ္လုံး အာေပါဓာတ္္ (ဝါေယာဓာတ္အားေကာင္းေသာ ပ်ားရည္ႏွင့္စိမ္ကာ အခုိးအကင္းၿငိမ္ဝပ္သြား ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ စားသုံးပါက အထိုက္အေလ်ာက္ေဆးဖက္ဝင္ပါလိမ့္မည္။ ပင္ကုိယ္မူလကပင္ အာေပါဓာတ္အားျပည့္ေသာၾကက္သြန္နီကုိ အာေပါ ဓာတ္၊ ဝါေယာဓာတ္အားေကာင္းေသာ ပ်ားရည္ႏွင့္စိမ္ကာ အခုိးအကင္းၿငိမ္ဝပ္သြား ေသာ အခ်ိန္ကာလ (၁ လမွ ၃ လ အတြင္း)၌ စားသုံးပါက အာေပါသမု႒ာန္ ေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ ပုိမို၍ေဆးဖက္ဝင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလုိက္ရပါ သည္။

ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္္ (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)