You are here
Home > KNOWLEDGE > ထြက္္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္္ၾကီးမ်ား တကယ္ပဲဲ မေသပဲဲရွိိေနၾကသလား

ထြက္္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္္ၾကီးမ်ား တကယ္ပဲဲ မေသပဲဲရွိိေနၾကသလား

ထြက္္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္္ၾကီးမ်ား တကယ္ပဲဲ မေသပဲဲရွိိေနၾကသလား

ဗုုဒၶသာသနာ နွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္္

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္္ အမည္ခံအခ်ဳိ႕သည္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္ဆုိသူကုိလည္း ကုိးကြယ္ေန ျကသည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳိလ္ မ်ားတြင္လည္္းအေသထြက္၊ အရွင္ထြက္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ထြက္ရပ္ေပါက္ႏုိင္ရန္ ထုိပုဂၢဳိလ္တုိ႔ က်င္႔သုံးခဲ႔သည္္ ဆုိေသာက်င္႔စဥ္ကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိေနၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင္္႔ အဂၢိရတ္လမ္း၊ ေဆးလမ္္း၊အင္းလမ္း၊ သမထလမ္းဟု ခြဲျခားေဖာ္ျပ ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထြက္္ရပ္ေပါက္ႏွစ္မ်ဳိးအနက္

အေသထြက္ဆုိသည္မွာ လက္ရွိဘ၀က ေသလြန္ျပီး ေသာ္လည္္း ေလာကေ၀ါဟာရအရသာ ေသလြန္္ သည္ ဟု သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။အစြမ္းသတၱိ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ တန္ခုိးဣဒၶိပါတ္ ဆက္လက္္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

အရွင္ထြက္ဆုိသည္မွွာ ေလာကေ၀ါဟာရ အရပင္ ေသသည္ဟု မသတ္မွတ္္ ႏုိင္္ဘဲ ႏွစ္အပုိင္းအျခားမရွိ ဆက္လက္အသက္ရွင္္ ေနေသာ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသထြက္္ အရွင္ထြက္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပင္ သာမန္လူ တုိ႔ မျမင္ႏုိင္ေသာ ခႏၶာကုိိယ္ ဘ၀အျဖစ္ ေျပာင္း သြား သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အေသထြက္္၊ အရွင္ထြက္ ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဟုု ခံယူသူတုိ႔ အထြတ္ျမတ္ထားေသာ ရဟႏၱာအရွင္္ ျမတ္ ရွစ္ပါးရွိသည္။ ေသေလးပါး၊ ရွင္ေလးပါး ဟုေခၚၾကသည္။

ေသေလပါးမွာ

အရွင္မဟာကႆ ပ (ေ၀ဘာရေတာင္ထက္) ၊ရွင္မဟာသံသာရ (ဥတၱမေတာင္)၊ရွင္ဥေပေကၡ (မကုလေတာင္) ၊ရွင္ဓမၼသာရ (မကုလေတာင္) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိိရဟႏၱာမ်ားသည္ လူ႔ေ၀ါဟာရအရ ပရိနိိဗၺာန္ျပဳျပီးေသာ္လည္း မပုပ္မသုိး မပ်က္မစီး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္။တန္ခုိးအစြမ္းရွိေန သည္ဟု ယုံၾကသည္ၾကသည္။

ရွင္္ေလးပါးမွာ

ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ေၾကးျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္ဥပဂုတၱ၊ ေျမာက္သမုုဒၵရာ၌ ေရႊျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္သာရဒတၱ၊ အေရွ႕သမုဒၵရာ၌ ေရႊျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္အေကၠာသာရ၊ အေနာက္သမုဒၵရာ၌ ေၾကးျပႆဒ္ႏွင္႔ေနေသာ ရွင္ေမဓရ တုိိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။

ထုိိအရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကာ မအုိမနာ မေသဆက္လက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ထုိိေသေလးပါး၊ ရွင္ေလးပါးမွာ `သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ´ ဟု ခံယူေသာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင္႔္ မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္စံသူမ်ားသည္ သုခ၀တီ ဘုံံ၌ ထာ၀ရေပ်ာ္စံေနသည္ဟုယူဆေသာ မဟာယန ႏွင္႔မူ နီးစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေထရ၀ါဒီ သုေတသီမ်ား က မွတ္ခ်က္ ျပဳၾကသည္။

ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိိလ္ထူးမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပည္၌ အေလးထားခံရသူမ်ားမွာရွင္အဇၨေဂါဏ ၊ရွင္မထီး၊ ဘားမဲ႔၊ ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိိထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအနက္္ ရွင္္အဇၨေဂါဏ၊ ရွင္မထီး၊ ဘားမဲ႔တုိ႔မွာ ေထရ၀ါဒအႏြယ္၀င္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ဲအရည္ၾကီး အဆက္ႏြယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ရွွင္အဇၨေဂါဏ မွာ အဂၢိရတ္ျဖင္္႔ ထြက္ရပ္ေပါက္ သည္ဟု ဆုိသည္။ ရွင္မထီး ႏွင္႔ဘားမဲ႔တုိ႔မွာ ဂါထာ မႏၱာန္ အင္းအုိင္မ်ားျဖင္႔ ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဟု ဆုိသည္္။

ထုိိပုဂၢဳိလ္မ်ား သည္ ယခုတုိင္ ပ်ံလြန္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆရာစဥ္ဆက္ ၀င္စားလာၾကသည္။ ယေန႔တုိင္ဓာတ္စီး၀င္ျခင္း၊ လူသတၱ၀ါတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းရွိေနေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

ဘုိိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ရကၠန္းစင္ေတာင္္ ဆရာေတာ္တုိ႔မွာ သမထနည္း(စရဏ)တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔ ထြက္ရပ္ေပါက ္သူမ်ားဟု ယူဆၾကသည္္။ထုိိပုဂၢဳိလ္မ်ား သည္လည္းေသလြန္သည္မဟုတ္ ခႏၶာသစ္ ဘ၀သစ္္ သုိ႔႔ မေသဘဲ ထုံကူးကာ၊ ၀င္စားေနသည္ဟုယူ ဆၾကသည္။

ဤအယူအဆမ်ားသည္လည္္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာႏွင္႔မကုိက္ညီေၾကာင္းျမဲေသာအတၱရွိိ သည္ဟု ယူဆေသာ အေတြးေခၚမ်ဳိးသာျဖစ္ေၾကာင္းေ၀ဖန္ၾကသည္။

ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္္ စရဏတစ္ခုခု၊ သမထတစ္နည္းနည္းကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲက်င္႔သုံး၍ ခရီး ေရာက္သည္ဟုဆုိပါကလည္း ေသလြန္ျပီးေနာက္္ နတ္ေသာလည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာေသာ္လည္းေကာင္း. ျဖစ္သြားဖြယ္ရွိ္သည္ဟုေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားေပးခဲ႔ၾကသည္။

” ၿမတ္ဗုဒၶရွိေတာ္မူစဥ္က တစ္ေန ့ေသာ ညဦးရန္္ အခ်ိန္တြြင္ ၿမတ္ဗုဒၶအား ေမးၿမန္းေလ်ွာက္ထားေလ သည္။”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ၿမတ္စြာဘုရားအရွင္ဘုရားရဲ့သသာနာေတာ္မွာ ရဟႏၱာေသာ္၄င္း အၿခားေသာရဟန္းသံဃာသည္၄င္း အရွင္ဘုရားရဲ့ ေဟာေဖာ္ညြန္ၿပတဲ့ တရားဓမၼေတြကုိ က်င့္ၾကံအား ထုတ္္ျပီးေတာ့ေနမည္ဆုိလ်ွင္ အသက္ရွင္လွ်က္ ၂၀၀ သုိ ့ ၁၀၀၀ ေနနုိင္ပါသလားဘုရားလုိ့ ေလ်ွာက္ေလသည္။

ထုိိအခါၿမတ္ဗုဒၶက–အသင္ဒကာေတာ္နတ္သား ငါဘုရားရဲ့သသာနာမွာမဂၢင္္ ၈ ပါး သစၥာ ၄ပါး က်င့္ တရားေတြကုိက်င့္ၿပီးေတာ့ ေနမယ္ ဆုိရင္္ရဟႏၱာေတြရွိေနအုံးမွာပဲ သသာနာလည္းရဟႏၱာ မဆိိတ္သုန္းသမ်ွ ငါဘုရားရဲ့သသာနာရွိေနဦးမယ္ သုိ့ ေသာ္လည္းပဲ ငါဘုရားရဲ့ သာသနာမွာေနမယ္ဆုိ္ရင္အသက္တမ္းအားၿဖင့္”၁၆၀”ထက္ပုိ့ၿပီးေတာ့မရွိိ ဘူး။

တကယ္လုိ့မ်ား အသက္တမ္း ၁၆၀ ထက္ေက်ာ္္ လြန္ သြားတဲ့သူရွိေနရင္ရွိရင္ အဲဒီပဂၢဳိလ္ဟာ ငါဘုရားရဲ့သသာနာတြင္္းသားမဟုတ္ဘူး။ ငါဘုရားသသာနာ ၀င္မဟုတ္ ဘူးလ႔ုိေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါေပတယ္။ ”

Credit to ဓမၼစာေပမ်ား

ေဒါက္တာနႏၵမာလာ

Unicode

ထွက််ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ််ကြီးများ တကယ်ပဲဲ မသေပဲဲရှိိနေကြသလား

ဗုုဒ္ဓသာသနာ နှင့် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ််

ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်် အမည်ခံအချို့သည် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူကိုလည်း ကိုးကွယ်နေ ကြသည်။ ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိိုလ် များတွင်လည််းအသေထွက်၊ အရှင်ထွက် နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။

ထွက်ရပ်ပေါက်နိုင်ရန် ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကျင့်သုံးခဲ့သည်် ဆိုသောကျင့်စဉ်ကိုလည်း အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်် အဂ္ဂိရတ်လမ်း၊ ဆေးလမ််း၊အင်းလမ်း၊ သမထလမ်းဟု ခွဲခြားဖော်ပြ နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ထွက််ရပ်ပေါက်နှစ်မျိုးအနက်

အသေထွက်ဆိုသည်မှာ လက်ရှိဘဝက သေလွန်ပြီး သော်လည််း လောကဝေါဟာရအရသာ သေလွန်် သည် ဟု သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။အစွမ်းသတ္တိ ဆက်လက်ရှိနေသည်။ တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါတ် ဆက်လက်် ရှိနေသည်ဟု ယူဆထားကြသည်။

အရှင်ထွက်ဆိုသည်မှှာ လောကဝေါဟာရ အရပင် သေသည်ဟု မသတ်မှတ်် နိုင််ဘဲ နှစ်အပိုင်းအခြားမရှိ ဆက်လက်အသက်ရှင်် နေသော သိဒ္ဓိရှင်၊ မဟိဒ္ဓိရှင်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်း ဖြစ်သည်။

အသေထွက်် အရှင်ထွက် နှစ်မျိုးလုံးပင် သာမန်လူ တို့ မမြင်နိုင်သော ခန္ဓာကိုိယ် ဘဝအဖြစ် ပြောင်း သွား သည်ဟု ယူဆကြသည်။

အသေထွက််၊ အရှင်ထွက် ထွက်ရပ်ပေါက်သည်ဟုု ခံယူသူတို့ အထွတ်မြတ်ထားသော ရဟန္တာအရှင်် မြတ် ရှစ်ပါးရှိသည်။ သေလေးပါး၊ ရှင်လေးပါး ဟုခေါ်ကြသည်။

သေလေပါးမှာ

အရှင်မဟာကဿ ပ (ဝေဘာရတောင်ထက်) ၊ရှင်မဟာသံသာရ (ဥတ္တမတောင်)၊ရှင်ဥပေက္ခေ (မကုလတောင်) ၊ရှင်ဓမ္မသာရ (မကုလတောင်) တို့ ဖြစ်ကြသည်။

ထိုိရဟန္တာများသည် လူ့ဝေါဟာရအရ ပရိနိိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသော်လည်း မပုပ်မသိုး မပျက်မစီး ဆက်လက်ရှင်သန်နေသည်။တန်ခိုးအစွမ်းရှိနေ သည်ဟု ယုံကြသည်ကြသည်။

ရှင််လေးပါးမှာ

တောင်သမုဒ္ဒရာ၌ ကြေးပြဿဒ်နှင့်နေသော ရှင်ဥပဂုတ္တ၊ မြောက်သမုုဒ္ဒရာ၌ ရွှေပြဿဒ်နှင့်နေသော ရှင်သာရဒတ္တ၊ အရှေ့သမုဒ္ဒရာ၌ ရွှေပြဿဒ်နှင့်နေသော ရှင်အက္ကောသာရ၊ အနောက်သမုဒ္ဒရာ၌ ကြေးပြဿဒ်နှင့်နေသော ရှင်မေဓရ တိုိ့ ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။

ထိုိအရှင်မြတ်များသည် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကာ မအိုမနာ မသေဆက်လက်ရှင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုု ယုံကြည်ကြသည်။

ထိုိသေလေးပါး၊ ရှင်လေးပါးမှာ `သဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စာ´ ဟု ခံယူသောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်် မကိုက်ညီကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်စံသူများသည် သုခဝတီ ဘုံံ၌ ထာဝရပျော်စံနေသည်ဟုယူဆသော မဟာယန နှင့်မူ နီးစပ်လျက်ရှိကြောင်း ထေရဝါဒီ သုတေသီများ က မှတ်ချက် ပြုကြသည်။

ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုိလ်ထူးများအဖြစ် မြန်မာပြည်၌ အလေးထားခံရသူများမှာရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ၊ရှင်မထီး၊ ဘားမဲ့၊ ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်၊ ယက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်် စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။

ထိုိထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များအနက်် ရှင််အဇ္ဇဂေါဏ၊ ရှင်မထီး၊ ဘားမဲ့တို့မှာ ထေရဝါဒအနွယ်ဝင်များ မဟုတ်ဘဲ ဲအရည်ကြီး အဆက်နွယ်များသာ ဖြစ်သည်။

ရှှင်အဇ္ဇဂေါဏ မှာ အဂ္ဂိရတ်ဖြင့်် ထွက်ရပ်ပေါက် သည်ဟု ဆိုသည်။ ရှင်မထီး နှင့်ဘားမဲ့တို့မှာ ဂါထာ မန္တာန် အင်းအိုင်များဖြင့် ထွက်ရပ်ပေါက်သည်ဟု ဆိုသည််။

ထိုိပုဂ္ဂိုလ်များ သည် ယခုတိုင် ပျံလွန်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဆရာစဉ်ဆက် ဝင်စားလာကြသည်။ ယနေ့တိုင်ဓာတ်စီးဝင်ခြင်း၊ လူသတ္တဝါတို့အား ကျေးဇူးပြုခြင်းရှိနေသေးသည်ဟု ဆိုသည်။

ဘိုိးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်၊ ရက္ကန်းစင်တောင်် ဆရာတော်တို့မှာ သမထနည်း(စရဏ)တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ထွက်ရပ်ပေါက ်သူများဟု ယူဆကြသည််။ထိုိပုဂ္ဂိုလ်များ သည်လည်းသေလွန်သည်မဟုတ် ခန္ဓာသစ် ဘဝသစ်် သို့့ မသေဘဲ ထုံကူးကာ၊ ဝင်စားနေသည်ဟုယူ ဆကြသည်။

ဤအယူအဆများသည်လည််း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းမြဲသောအတ္တရှိိ သည်ဟု ယူဆသော အတွေးခေါ်မျိုးသာဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ကြသည်။

ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်် စရဏတစ်ခုခု၊ သမထတစ်နည်းနည်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲကျင့်သုံး၍ ခရီး ရောက်သည်ဟုဆိုပါကလည်း သေလွန်ပြီးနောက်် နတ်သောလည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မာသော်လည်းကောင်း. ဖြစ်သွားဖွယ်ရှိ်သည်ဟုဝေဖန်ချက်များပေးခဲ့ကြသည်။

” မြတ်ဗုဒ္ဓရှိတော်မူစဉ်က တစ်နေ ့သော ညဦးရန်် အချိန်တွွင် မြတ်ဗုဒ္ဓအား မေးမြန်းလျှောက်ထားလေ သည်။”ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သသာနာတော်မှာ ရဟန္တာသော်၄င်း အခြားသောရဟန်းသံဃာသည်၄င်း အရှင်ဘုရားရဲ့ ဟောဖော်ညွန်ပြတဲ့ တရားဓမ္မတွေကို ကျင့်ကြံအား ထုတ််ပြီးတော့နေမည်ဆိုလျှင် အသက်ရှင်လျှက် ၂၀၀ သို ့ ၁၀၀၀ နေနိုင်ပါသလားဘုရားလို့ လျှောက်လေသည်။

ထိုိအခါမြတ်ဗုဒ္ဓက–အသင်ဒကာတော်နတ်သား ငါဘုရားရဲ့သသာနာမှာမဂ္ဂင်် ၈ ပါး သစ္စာ ၄ပါး ကျင့် တရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ နေမယ် ဆိုရင််ရဟန္တာတွေရှိနေအုံးမှာပဲ သသာနာလည်းရဟန္တာ မဆိိတ်သုန်းသမျှ ငါဘုရားရဲ့သသာနာရှိနေဦးမယ် သို့ သော်လည်းပဲ ငါဘုရားရဲ့ သာသနာမှာနေမယ်ဆို်ရင်အသက်တမ်းအားဖြင့်”၁၆၀”ထက်ပို့ပြီးတော့မရှိိ ဘူး။

တကယ်လို့များ အသက်တမ်း ၁၆၀ ထက်ကျော်် လွန် သွားတဲ့သူရှိနေရင်ရှိရင် အဲဒီပဂ္ဂိုလ်ဟာ ငါဘုရားရဲ့သသာနာတွင််းသားမဟုတ်ဘူး။ ငါဘုရားသသာနာ ဝင်မဟုတ် ဘူးလို့ဟောကြား တော်မူခဲ့ပါပေတယ်။ ”

Credit to ဓမ္မစာပေများ

ဒေါက်တာနန္ဒမာလာ

Top
//vaikijie.net/4/3018672